Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Informácie o jednotnom kontaktnom mieste

Podnikanie

Jednotné kontaktné miesta (JKM) v Slovenskej republike vznikli na základe ustanovení Smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (PDF, 225 kB) za účelom uľahčenia vstupu slovenských a zahraničných záujemcov o podnikanie v oblasti služieb na slovenský trh. JKM vznikli vo všetkých členských štátoch EÚ a štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o EHP a spolu tvoria celoeurópsku sieť jednotných kontaktných miest pod názvom "EUGO Network".

Prostredníctvom JKM je možné vybaviť všetky povinné administratívne úkony súvisiace so začiatkom podnikania a niektoré úkony súvisiace s podnikateľskou činnosťou na jednom mieste (napr. ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného reigstra, prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia, oznámiť zmeny, ukončiť podnikanie a pod.). Okrem týchto služieb poskytujú JKM aj podrobné informácie týkajúce sa vzniku oprávnenia na podnikanie.

Jednotné kontaktné miesta v SR fungujú prostredníctvom 49-tich fyzických a 1 elektronického jednotného kontaktného miesta.

Fyzické jednotné kontaktné miesta v SR

Fyzické JKM v SR vznikli 1. októbra 2007 a ich úlohy plnia všetky okresné úrady, odbory živnostenského podnikania v SR. JKM poskytujú informácie a umožňujú vznik oprávnenia na podnikanie podľa živnostenského zákona a od 1. júna 2010 sprostredkujú aj vznik oprávnenia na podnikanie podľa vybraných osobitných predpisov. Viac informácií o fyzických JKM nájdete tu:

Elektronické JKM v SR

Od 1. januára 2012 funguje v SR jedno elektronické JKM, ktoré poskytuje podrobné informácie o podmienkach vstupu do podnikania pre jednotlivé služby zahrnuté v smernici o službách a umožňuje elektronicky požiadať o vznik oprávnenia na podnikanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR. Viac informácií o elektronickom JKM nájdete tu:

Pomoc a podpora pre používateľov JKM

Podnikanie v členských štátoch EÚ/EHP

Záujemcovia o podnikanie v štátoch EÚ/EHP môžu využiť služby jednotlivých národných JKM, ktoré im poskytnú informácie o podnikaní a umožnia podať žiadosť o oprávnenie na podnikanie aj elektronicky. Kontakty na národné JKM v členských štátoch EÚ a EHP nájdete tu:

Dátum poslednej zmeny: 31. 1. 2019
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2018