Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo financií SR

Hypotekárny úver

Bývanie

„Do 31. decembra 2017 hypotekárny úver bol úver s lehotou splatnosti najmenej štyri roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý je  financovaný najmenej vo výške 90 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou a ktorý poskytuje hypotekárna banka na vymedzené účely. 

Od 1. januára 2018 hypotekárny úver je úver, ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, k bytu alebo k nebytovému priestoru (ďalej len „nehnuteľnosť“) a to aj rozostavanej alebo k časti nehnuteľnosti alebo k budúcej nehnuteľnosti a ktorý poskytuje banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky.

K zmene definície došlo v súvislosti s komplexnou reformou v oblasti doterajšieho financovania hypotekárneho bankovníctva prostredníctvom vydávania hypotekárnych záložných listov spočívajúca v ich nahradení krytými dlhopismi. Od 1. januára 2018 sa už nebudú môcť emitovať hypotekárne záložné listy a nové hypotekárne úvery už nebudú musieť byť financované prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov (resp. krytých dlhopisov). Avšak z dôvodu zachovania pojmu hypotekárny úver v právnom poriadku Slovenskej republiky pre účely označenia tohto typu úveru, ktorý sa zaužíval, sa tento nanovo definoval.„

Do 31. decembra 2017 mali žiadatelia o hypotekárny úver vo veku od 18 do 35 rokov možnosť požiadať o čerpania úveru so zníženou úrokovou sadzbou, pričom však museli spĺňať zákonom stanovené podmienky.

Štátnym príspevkom pre mladých sa rozumie percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Štátny príspevok pre mladých sa určoval každoročne zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a v tom roku platil pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorené za zákonných podmienok.

Štátny príspevok pre mladých sa poskytoval, resp. poskytuje mladému poberateľovi hypotekárneho úveru každoročne po dobu piatich rokov od začatia úročenia hypotekárneho úveru, a to iba na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere.

Praktická rada: Ak ste pred 1. januárom 2018 uzatvorili zmluvu o hypotekárnom úvere a po splnení zákonom stanovených požiadaviek vám vznikol nárok na štátny príspevok pre mladých, takýto hypotekárny úver a právne vzťahy z neho vrátane štátneho príspevku pre mladých sa budú riadiť právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2017. To znamená, že až do zániku nároku na štátny príspevok pre mladých (päť rokov od začatia úročenia hypotekárneho úveru alebo porušenie podmienok stanovených zákonom) máte stále nárok na štátny príspevok pre mladých.

Podmienky nároku na štátny príspevok pre mladých boli:

 • Účel hypotekárneho úveru (nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, výstavby alebo zmeny dokončených stavieb alebo na účely údržby tuzemských nehnuteľností),
 • Vek mladého poberateľa (ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku),
 • Príjem mladého poberateľa (ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver),
 • Záväzok hypotekárnej banky, že mladému poberateľovi hypotekárneho úveru na dobu piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru
 • žiadosť o hypotekárny úver bola podaná od 1. januára 2007 do 31. decembra 2017.
 1. zníži úrokovú sadzbu určenú v zmluve o hypotekárnom úvere v rovnakej výške, ako sa určí štátny príspevok pre mladých, najviac však o 1 %,
 2. možnosť požiadať kedykoľvek počas splácania hypotéky o odklad splátky istiny alebo zníženie splátky až na 50% na dobu 2 rokov pri narodení dieťaťa (do 3 mesiacov),
 3. umožní odložiť splátky istiny hypotekárneho úveru,
 4. umožní mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru bez poplatku,

Mladému poberateľovi hypotekárneho úveru nepatrí štátny príspevok pre mladých počas obdobia, keď hypotekárna banka z dôvodu omeškania mladého poberateľa hypotekárneho úveru preradí pohľadávku vzniknutú z hypotekárneho úveru medzi také zatriedené pohľadávky, pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že nebudú uspokojené v plnej výške ich menovitej hodnoty.

Nárok na štátny príspevok pre mladých zaniká, ak:

 • mladý poberateľ hypotekárneho úveru
  1. nedodrží účel
  , na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý,
  2. prevedie záväzok
   z hypotekárneho úveru na inú osobu s výnimkou jemu blízkej osoby, pričom blízka osoba musí ku dňu prevodu záväzku spĺňať podmienky na získanie štátneho príspevku,
  3. splatí 
  hypotekárny úver  pred uplynutím minimálnej doby splatnosti úveru,
  4. predložil pri uzatváraní zmluvy o hypotekárnom úvere so štátnym príspevkom pre mladých nepravdivé údaje o výške priemerného mesačného príjmu alebo
 • fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý štátny príspevok pre mladých, predložila pri uzatváraní zmluvy o hypotekárnom úvere so štátnym príspevkom pre mladých nepravdivé údaje o veku.

Ak mladému poberateľovi hypotekárneho úveru zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo podielové spoluvlastníctvo alebo ak mladý poberateľ hypotekárneho úveru zomrie, nárok na štátny príspevok pre mladých prechádza na tú osobu, na ktorú prechádzajú nesplatené záväzky z hypotekárneho úveru.

Dátum poslednej zmeny: 6. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 8. 1. 2018