Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Hmotná núdza

Rodina a vzťahy

Hmotná núdza

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem:

  • vlastnou prácou,
  • výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku,
  • uplatnením nárokov.


Pomoc v hmotnej núdzi je:

  • dávka v hmotnej núdzi,
  • ochranný príspevok,
  • aktivačný príspevok,
  • príspevok na nezaopatrené dieťa,
  • príspevok na bývanie.


Právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi upravuje zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon upravuje aj právne vzťahy pri poskytovaní:


Základné životné podmienky
na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie .

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a sú financované zo štátneho rozpočtu.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytujú obecné a mestské úrady a financujú sa z rozpočtu miest a obcí.

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa neposkytujú do cudziny.

Viac informácií o pomoci v hmotnej núdzi nájdete na https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/.

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

Dátum poslednej zmeny: 27. 6. 2018
Dátum zverejnenia: 14. 6. 2018