Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Evidencia uchádzačov o zamestnanie a evidencia záujemcov o zamestnanie

Zamestnanie

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) rozlišuje uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie. Prví sú nezamestnaní, druhí sú tí, ktorí chcú zamestnanie zmeniť. Zákon rozlišuje uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie. Prví sú nezamestnaní, druhí sú tí, ktorí chcú zamestnanie zmeniť.

Požiadať o sprostredkovanie zamestnania príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), je právom každého občana hľadajúceho zamestnanie, nie je to však jeho povinnosťou.

Uchádzač o zamestnanie

Je ním občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý:

 • nie je zamestnanec,
 • nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,
 • neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

Uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, u zamestnávateľa,

1. u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
2. ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom,

a) vykonávať osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu   životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny,
b) poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky, na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
c) vykonávať dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu, alebo
d) byť zaradený do aktívnych záloh, vykonávať pravidelné cvičenie alebo plniť úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky počas zaradenia do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu.

Uchádzač o zamestnanie nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch.

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý je

a) občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),
b) občan starší ako 50 rokov veku,
c) občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),
d) občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,
e) občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,
f) štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
g) občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho starostlivosť alebo s viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
h) občan so zdravotným postihnutím.

Pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Občan, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti alebo od 1.1.2018 na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa podania žiadosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie.

Ak občan požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo dňa:

 • skončenia zamestnania, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania,
 • skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
 • skončenia sústavnej prípravy na povolanie, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení sústavnej prípravy na povolanie,
 • skončenia osobnej celodennej starostlivosti o dieťa, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o dieťa,
 • skončenia osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru; starostlivosť o takúto osobu sa preukazuje čestným vyhlásením,
 • skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • skončenia invalidity, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení invalidity,
 • skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody alebo
 • právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku.

Podľa predchádzajúceho odseku sa postupuje aj pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie u občana, ktorý vedie so zamestnávateľom súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Uchádzač o zamestnanie je povinný :

a) do ôsmich pracovných dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
b) predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom.

Za preukázateľné aktívne hľadanie zamestnania sa považujú aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.

Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel ponuky vhodného zamestnania alebo ponuky niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom; formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.

Počas zaradenia do projektov a programov realizovaných mimo územia Slovenskej republiky uchádzačovi o zamestnanie povinnosť podľa predchádzajúcich odsekov nevzniká. Uchádzač o zamestnanie je povinný do troch pracovných dní po návrate na územie Slovenskej republiky osobne sa dostaviť na úrad.

U uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlhšie ako dva mesiace, sa vyžaduje plnenie povinností podľa predchádzajúcich odsekov len počas posledných dvoch mesiacov pred skončením vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, úrad neurčí povinnosť preukazovať aktívne hľadanie zamestnania. Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, úrad neurčí tieto povinnosti v období od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a počas šiestich týždňov po pôrode.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého pobytu zmenil aj miestne príslušný úrad, nahlási túto zmenu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, do troch pracovných dní odo dňa zmeny trvalého pobytu alebo odo dňa začatia poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb.

Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom:

 • vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 • vzniku oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť,
 • nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
 • nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,
 • nástupu na výkon trestu odňatia slobody,
 • vzatia do výkonu väzby,
 • priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok u poberateľa invalidného dôchodku, alebo dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak deň priznania starobného dôchodku predchádza dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 •  narodenia dieťaťa, ak dieťa žije,
 • úmrtia,
 • odchodu do členského štátu Európskej únie na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou odchodu do členského štátu Európskej únie s cieľom hľadať si zamestnanie alebo liečenia v členskom štáte Európskej únie,
 • začatia vykonávania zárobkovej činnosti
  1. v členskom štáte Európskej únie alebo
  2. v cudzine,
 • požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu
  1. starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku,
  2. preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru,
 • požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • vzniku pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo dňom začatia vykonávania zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu okrem pracovnoprávneho vzťahu na dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo právneho vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), čiže mzda alebo odmena za vykonávanie činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru,
 • zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak
  1. pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie uviedol údaje, ktoré boli následne preukázané ako nepravdivé a ktoré viedli k jeho zaradeniu do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  2. boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. a), čiže mzda alebo odmena za vykonávanie činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia:

 • vykonávania práce nelegálnej práce,
 • nespolupráce s úradom alebo
 • že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.

V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z týchto dôvodov podľa prvého odseku písm. n) úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov podľa druhého odseku úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Za vážny dôvod sa podľa tohto zákona považuje:

 • ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy, a
 • zdravotný stav uchádzača o zamestnanie a zdravotný stav blízkych osôb na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia,
 • dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa úradu preukazuje potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti; skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač o zamestnanie osobne,
 • zdravotný stav blízkych osôb, ktorý si na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia vyžaduje osobnú starostlivosť, ošetrovanie alebo sprevádzanie;
 • výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,
 • iné dôvody, ktorých vážnosť posudzuje úrad.

Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom sa podľa tohto zákona považuje

 • odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov alebo odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov,
 • odmietnutie ponuky na účasť alebo odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov okrem odmietnutia ponuky na účasť alebo odmietnutia účasti na aktivačnej činnosti formou menších služieb pre samosprávny kraj a formou dobrovoľníckej služby,
 • predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov,
 • nepreukázanie splnenia povinnosti aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom bez vážnych dôvodov,
 • nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom bez vážnych dôvodov,
 • nepredloženie dokladov v termíne určenom úradom a ústredím, ak nedodržanie termínu spôsobil uchádzač o zamestnanie,
 • nedodržanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • nedodržanie ostatných povinností uvedených v zákone,
 • nepredloženie kópie dohody o práci vykonanej mimo pracovný pomer pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak ju mal uzatvorenú.

Záujemca o zamestnanie

Záujemcom o zamestnanie sa rozumie občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb nie je uchádzačom o zamestnanie.

Zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie

Záujemca o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe podania písomnej žiadosti alebo inej formy žiadosti o sprostredkovanie vhodného zamestnania, sa zaradí do evidencie záujemcov o zamestnanie na úrade odo dňa podania žiadosti.

Záujemca o zamestnanie môže podať žiadosť o sprostredkovanie zamestnania na ktorýkoľvek úrad alebo aj na viac úradov.

Úrad pri zaradení do evidencie záujemcov o zamestnanie poskytne záujemcovi o zamestnanie informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest.

Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie
Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom:

 • sprostredkovania vhodného zamestnania alebo
 • požiadania o vyradenie z evidencie.

Ďalšie informácie: Evidencia uchádzačov o zamestnanie a evidencia záujemcov o zamestnanie

 

Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2020
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2015

Lokalita

 • Slovensko