Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ekologická poľnohospodárska výroba

Financie a hospodárstvo

V tejto agende nájdete informácie o tom ako sa môže poľnohospodár zaregistrovať do registra prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby (známej tiež ako výroba BIO-potravín), aké povinnosti z takéhoto postavenia vyplývajú, ale aj ďalšie informácie súvisiace s ekologickou poľnohospodárskou výrobou.

Registrácia prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len "kontrolný ústav") je orgán štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý vykonáva registráciu prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Žiadosť o registráciu sa podáva na tlačive vydanom kontrolným ústavom a je k nej potrebné priložiť:

 • doklad o forme podnikania,
 • deklaráciu pozemkov,
 • výpis z listu vlastníctva alebo nájomnú zmluvu,
 • grafickú prílohu so situačným vyznačením pozemkov, na ktorých mieni žiadateľ vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu.

Do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o registráciu kontrolný ústav vykoná zápis do registra a následne to do 15 dní od vykonania zápisu prevádzkovateľovi písomne oznámi.

V prípade podania neúplnej žiadosti kontrolný ústav do 30 dní od jej doručenia vyzve žiadateľa o registráciu na doplnenie údajov. Ak žiadateľ o registráciu v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy svoju žiadosť o registráciu nedoplní, kontrolný ústav zápis do registra nevykoná, o čom žiadateľa o registráciu vo výzve na doplnenie údajov poučí.

Pokiaľ prevádzkovateľ prestane spĺňať podmienky na ekologickú poľnohospodársku výrobu alebo požiada o zrušenie registrácie, kontrolný ústav vykoná jeho výmaz z registra.

Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný:

 • vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • oznámiť do 30 dní kontrolnému ústavu každú zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v žiadosti o registráciu a v oznámení o registrácii,
 • na účely overovania výkonu svojej činnosti podľa ustanovených podmienok uzavrieť do 30 dní od doručenia oznámenia o registráciipísomnú zmluvu s inšpekčnou organizáciou oprávnenou na výkon kontroly vedenou v registri inšpekčných organizácií a písomne informovať kontrolný ústav o uzavretí tejto zmluvy do 30 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

Inšpekčná organizácia

Inšpekčnou organizáciou je podnikateľ, ktorý:

 • je spôsobilý a oprávnený vykonávať kontrolu v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,
 • má akreditáciu podľa slovenskej technickej normy,
 • má oprávnenie na výkon kontroly udelené kontrolným ústavom,
 • má sídlo na území SR alebo má na území SR splnomocneného zástupcu.

Inšpekčná organizácia vykonáva kontrolu prostredníctvom inšpektorov ekologickej poľnohospodárskej výroby, pričom je povinná bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu odobratie označenia a odobratie certifikátu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby, každú zmenu registrovaných údajov prevádzkovateľa zistených počas kontroly a návrh na uloženie pokuty za porušenie povinností prevádzkovateľa.

Register inšpekčných organizácií nájdete, ak kliknete sem.

Označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby sa označujú grafickým znakom ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý nájdete, ak kliknete sem.

Dátum poslednej zmeny: 8. 11. 2017
Dátum zverejnenia: 8. 11. 2017

Lokalita

 • Slovensko