Ústredný portál verejnej správy

Druhy živností

Podnikanie

Živnostenský zákon rozlišuje tri druhy živností (voľné, remeselné a viazané) podľa zákonom stanovenej odbornej spôsobilosti, ktorá sa vyžaduje pre udelenie živnostenského oprávnenia.

Na Slovensku je možné prevádzkovať niektorú z troch druhov živností – voľné, remeselné alebo viazané živnosti. Živnosti sa rozlišujú na základe rôznych podmienok odbornej spôsobilosti, ktoré je potrebné splniť na získanie oprávnenia na ich prevádzkovanie.

Voľné živnosti

Voľnými živnosťami sú všetky činnosti,  nie sú vylúčené z pôsobnosti živnostenského zákona (taxatívny zoznam vylúčených činností sa nachádza v § 3 živnostenského zákona) a zároveň ich označenie nezodpovedá  obsahu živností uvedených v prílohe č. 1 a č. 2 k živnostenskému zákonu (prílohy obsahujú zoznam remeselných a viazaný živností). 

Podnikateľ, ktorý má záujem prevádzkovať voľné živnosti musí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť), pričom splnenie podmienky odbornej spôsobilosti sa pre voľné živnosti nevyžaduje. 

Vzhľadom na zásadu slobodného rozhodovania sa o voľbe podnikateľskej činnosti, každý podnikateľ si môže zvoliť ľubovoľný názov predmetu podnikania pre voľnú živnosť. Avšak pri výbere predmetu podnikania je potrebné pamätať na to, aby bol tento názov definovaný zrozumiteľne a jasne, keďže posúdenie rozsahu živnostenského oprávnenia vyplýva z obsahu živnosti a obsah živnosti vyplýva z označenia predmetu podnikania.

 


Vedeli ste?

Medzi najčastejšie označenia predmetu podnikania pri voľných živnostiach patria činnosti ako napríklad:

  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb či výroby,
  • administratívne služby,
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
  • reklamné a marketingové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  • prípravné práce k realizácii stavby.

Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania pre uľahčenie voľby predmetu podnikania pre voľné živnosti vypracovalo zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností. Zoznam nájdete tu.

Remeselné živnosti 

Remeselnými živnosťami je 34 tradičných živností, , ktoré  sú uvedené v prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu. Obsahová náplň jednotlivých remeselných živností je stanovená na základe učebných plánov a osnov, charakteristiky učebného odboru a profilu absolventa príslušného študijného odboru. 

Na prevádzkovanie  remeselných živností je potrebné splniť odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Ak podnikateľ nespĺňa podmienku vyučenia v odbore, môže preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom, ktorý je uvedený v § 22 živnostenského zákona na základe získaného vzdelania a praxe, vďaka čomu môžu osoby s dlhoročnou praxou získať živnostenské oprávnenie aj v prípade chýbajúceho vzdelania. 

Ak podnikateľ nesplní podmienku odbornej spôsobilosti ani náhradným spôsobom, remeselnú živnosť môže prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu. 

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom prostredníctvom ktorej je zabezpečené odborné vykonávanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území SR. Zodpovedný zástupca musí byť počas prevádzkovania živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi, to neplatí, ak ním je manžel/ka podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník, alebo ak ide o obec, jej starosta. 

Pre vybrané remeselné živnosti, ktoré sú zaradené  do niektorého zo zoznamu I alebo III je možné preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti na základe uznania odbornej praxe (§ 66i a 66k živnostenského zákona) alebo odbornej kvalifikácie. Rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.

Zoznam remeselných živností

Por. č.

Živnosť

Zoznam

1.

Zámočníctvo

I

2.

Nástrojárstvo

I

3.

Kovoobrábanie

I

4.

Galvanizácia kovov

I

5.

Smaltovanie

I

6.

Opravy pracovných strojov

I

7.

Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

I

8.

Oprava karosérií

I

9.

Výroba a opravy protetických výrobkov

I

10.

Výroba a opravy ortopedickej obuvi

 

11.

Hodinárstvo

I

12.

Kamenárstvo

I

13.

Mäsiarstvo

I

14.

Výroba piva a sladu

I

15.

Výroba mliečnych výrobkov

I

16.

Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

I

17.

Stolárstvo

I

18.

Zlatníctvo a klenotníctvo

I

19.

Murárstvo

I

20.

Tesárstvo

I

21.

Pokrývačstvo

I

22.

Klampiarstvo

I

23.

Izolatérstvo

I

24.

Strechár

I

25.

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

I

26.

Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

I

27.

Podlahárstvo

I

28.

montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

I

29.

Kachliarstvo

I

30.

Pánske, dámske a detské kaderníctvo

I

31.

Kozmetické služby

III

32.

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

III

33.

Čistenie a kontrola komínov

III

34.

Manikúra

III

35.

Pedikúra

 

 


Vedeli ste?

Doklady o vzdelaní získané v zahraničí predtým, ako budú predložené JKM na posúdenie splnenia podmienky odbornej spôsobilosti musia byť uznané Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viazané živnosti 

Viazané živnosti sú činnosti uvedené v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu. Ide o špecifický okruh činností, pri ktorých sa vyžaduje preukázanie inej spôsobilosti ako odbornej spôsobilosti podľa § 21 a 22 živnostenského zákona. Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie viazaných živností je buď upravený osobitnými predpismi alebo uvedený priamo pri týchto živnostiach v prílohe k živnostenskému zákonu.

Ak podnikateľ nespĺňa odbornú spôsobilosť stanovenú osobitným predpisom, môže splniť túto podmienku prostredníctvom funkcie zodpovedného zástupcu, ktorý zodpovedá za odborné vykonávanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území SR. Zodpovedný zástupca musí byť počas prevádzkovania živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi, to neplatí, ak ním je manžel/ka podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník, alebo ak ide o obec, jej starosta. 

Pre vybrané viazané živnosti, ktoré sú zaradené v niektorej zo skupín I alebo III je tiež možné preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti na základe uznania odbornej praxe (§ 66i a 66k živnostenského zákona) alebo odbornej kvalifikácie. Rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.

Zoznam viazaných živností, pre ktoré je možné požiadať o uznanie odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie: 

Živnosť

Zoznam

Vývoj a výroba zbraní alebo streliva

I

Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície

I

Predaj pyrotechnických  výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1

III

Prevádzkovanie cestovnej  kancelárie

 II

Prevádzkovanie cestovnej  agentúry

 II

Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach  s prevádzkovaním  pohostinských činností  v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

III

Reštaurovanie s výnimkou národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia  (§ 3 ods. 1 písm. d) bod 10)

I

Prevádzkovanie pohrebiska alebo

Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo

Prevádzkovanie krematória

III

Zasielateľstvo

II 

Zoznam všetkých viazaných živností sa nachádza v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu.


Vedeli ste?

Pri niektorých viazaných živnostiach je možné vykonávať len tie špecifické činnosti v rámci danej viazanej živnosti, na ktoré získal podnikateľ odbornú spôsobilosť. Napríklad pri viazanej živnosti „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov" nie je možné vyučovať všetky cudzie jazyky, ale len tie, na ktoré preukáže podnikateľ získanú odbornú spôsobilosť. Ak podnikateľ spĺňa odbornú spôsobilosť na vyučovanie napr. anglického jazyka, živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení na predmet podnikania v znení: „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov – anglický jazyk."


 

Dátum poslednej zmeny: 31. 7. 2019
Dátum zverejnenia: 3. 2. 2014