Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Druhy živností

Podnikanie

Živnostenský zákon pozná z hľadiska rôznych požiadaviek na odbornú spôsobilosť tri druhy živností, a to remeselné, viazané a voľné živnosti. Pre všetky živnosti je spoločné to, že sa môžu vykonávať na základe ohlásenia, ak sú splnené všetky zákonom ustanovené podmienky.

 

Voľné živnosti

Voľnými živnosťami sú všetky činnosti,  ktoré nie sú vylúčené z pôsobnosti živnostenského zákona (taxatívny zoznam vylúčených činností sa nachádza v § 3 živnostenského zákona) a zároveň ich označenie nezodpovedá  obsahu živností uvedených v prílohe č. 1 a 2 k živnostenskému zákonu (prílohy obsahujú zoznam remeselných a viazaných živností). 

Podnikateľ, ktorý má záujem prevádzkovať voľné živnosti musí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť), pričom splnenie podmienky odbornej spôsobilosti sa pre voľné živnosti nevyžaduje. 

Vzhľadom na zásadu slobodného rozhodovania sa o voľbe podnikateľskej činnosti, každý podnikateľ si môže zvoliť ľubovoľný názov predmetu podnikania pre voľnú živnosť. Avšak pri výbere predmetu podnikania je potrebné pamätať na to, aby bol tento názov definovaný zrozumiteľne a jasne, keďže posúdenie rozsahu živnostenského oprávnenia vyplýva z obsahu živnosti a obsah živnosti vyplýva z označenia predmetu podnikania.

 

Vedeli ste?

Medzi najčastejšie označenia predmetu podnikania pri voľných živnostiach patria činnosti ako napríklad:

  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb či výroby,
  • administratívne služby,
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
  • reklamné a marketingové služby,
  • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
  • prípravné práce k realizácii stavby.

Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania pre uľahčenie voľby predmetu podnikania pre voľné živnosti vypracovalo zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie. Zoznam nájdete tu.

Remeselné živnosti 

Remeselné živnosti predstavujú tradičné činnosti živnostenského práva, ktoré  sú uvedené v prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu. Obsahová náplň jednotlivých remeselných živností je stanovená na základe učebných plánov a osnov, charakteristiky učebného odboru a profilu absolventa príslušného študijného odboru. 

Na prevádzkovanie  remeselných živností je potrebné splniť odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Ak podnikateľ nespĺňa podmienku vyučenia v odbore, môže preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom, ktorý je uvedený v § 22 živnostenského zákona na základe získaného vzdelania a praxe, vďaka čomu môžu osoby aj s dlhoročnou praxou získať živnostenské oprávnenie v prípade chýbajúceho vzdelania. 

Ak podnikateľ nesplní podmienku odbornej spôsobilosti ani náhradným spôsobom, remeselnú živnosť môže prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu. 

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom prostredníctvom ktorej je zabezpečené odborné vykonávanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území SR. Zodpovedný zástupca musí byť počas prevádzkovania živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi, to neplatí, ak ním je manžel/ka podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník, alebo ak ide o obec, jej starosta. 

Pre vybrané remeselné živnosti, ktoré sú zaradené do niektorého zo zoznamu I. až III. je možné preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti na základe uznania odbornej praxe (§ 66i a 66k živnostenského zákona) alebo odbornej kvalifikácie (§ 66m živnostenského zákona). Rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.

Zoznam remeselných živností, pre ktoré je možné požiadať o uznanie odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie: 

Por. č.

Živnosť

Zoznam

1.

Zámočníctvo

I

2.

Nástrojárstvo

I

3.

Kovoobrábanie

I

6.

Opravy pracovných strojov

I

7.

Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

I

8.

Oprava karosérií

I

9.

Výroba a opravy protetických výrobkov

I

11.

Hodinárstvo

I

12.

Kamenárstvo

I

13.

Mäsiarstvo

I

14.

Výroba piva a sladu

I

15.

Výroba mliečnych výrobkov

I

16.

Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

I

17.

Stolárstvo

I

18.

Zlatníctvo a klenotníctvo

I

19.

Murárstvo

I

20.

Tesárstvo

I

21.

Pokrývačstvo

I

22.

Klampiarstvo

I

23.

Izolatérstvo

I

24.

Strechár

I

25.

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

I

26.

Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení

I

27.

Podlahárstvo

I

28.

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

I

29.

Kachliarstvo

I

30.

Pánske, dámske a detské kaderníctvo

I

31.

Kozmetické služby

III

32.

Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

III

33.

Čistenie a kontrola komínov

III

34.

Manikúra

III

35.

Pedikúra

 

Zoznam viazaných živností, pre ktoré je možné požiadať o uznanie odbornej praxe:

Živnosť

Zoznam

Vývoj a výroba zbraní alebo streliva

I

Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície

I

Predaj pyrotechnických  výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1

III

Prevádzkovanie cestovnej  kancelárie

 II

Prevádzkovanie cestovnej  agentúry

 II

Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach  s prevádzkovaním  pohostinských činností  v týchto zariadeniach

III

Reštaurovanie s výnimkou národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia  (§ 3 ods. 1 písm. d) bod 10)

I

Prevádzkovanie pohrebiska alebo

Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo

Prevádzkovanie krematória

III

Zasielateľstvo

II 

 

Vedeli ste?

Doklady o vzdelaní získané v zahraničí predtým, ako budú predložené JKM na posúdenie splnenia podmienky odbornej spôsobilosti musia byť uznané Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 Zoznam všetkých remeselných živností sa nachádza v prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu.

Viazané živnosti 

Viazané živnosti sú činnosti uvedené v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu. Ide o špecifický okruh činností, pri ktorých sa vyžaduje preukázanie inej spôsobilosti ako odbornej spôsobilosti podľa § 21 a 22 živnostenského zákona. Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie viazaných živností je buď upravený osobitnými predpismi alebo uvedený priamo pri týchto živnostiach v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu.

Ak podnikateľ nespĺňa odbornú spôsobilosť ustanovenú osobitným predpisom, môže splniť túto podmienku prostredníctvom funkcie zodpovedného zástupcu, ktorý zodpovedá za odborné vykonávanie živnosti (s výnimkou, ak podľa osobitného predpisu možno odbornú spôsobilosť preukázať iba dokladom vydaným na meno podnikateľa). Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území SR. Zodpovedný zástupca musí byť počas prevádzkovania živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi, to neplatí, ak ním je manžel/ka podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník, alebo ak ide o obec, jej starosta. 

Pre vybrané viazané živnosti, ktoré sú zaradené do niektorého zoznamu I. až III. je tiež možné preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti na základe uznania odbornej praxe (§ 66i a 66k živnostenského zákona). Rozhodnutie o uznaní odbornej praxe vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.

Zoznam viazaných živností, pre ktoré je možné požiadať o uznanie odbornej praxe:

Živnosť

Zoznam

 

 

Vývoj a výroba zbraní alebo streliva

I

Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície

I

Predaj pyrotechnických  výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1

III

Prevádzkovanie cestovnej  kancelárie

 II

Prevádzkovanie cestovnej  agentúry

 II

Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach  s prevádzkovaním  pohostinských činností  v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

III

Reštaurovanie s výnimkou národných kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia  (§ 3 ods. 1 písm. d) bod 10)

I

Prevádzkovanie pohrebiska alebo

Prevádzkovanie pohrebnej služby alebo

Prevádzkovanie krematória

III

Zasielateľstvo

II 

Zoznam všetkých viazaných živností sa nachádza v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu.

Vedeli ste?

Pri niektorých viazaných živnostiach je možné vykonávať len tie špecifické činnosti v rámci danej viazanej živnosti, na ktoré získal podnikateľ odbornú spôsobilosť. Napríklad pri viazanej živnosti „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov" nie je možné vyučovať všetky cudzie jazyky, ale len tie, na ktoré preukáže podnikateľ získanú odbornú spôsobilosť. Ak podnikateľ spĺňa odbornú spôsobilosť na vyučovanie napr. anglického jazyka, živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení na predmet podnikania v znení: „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov – anglický jazyk."

Dátum poslednej zmeny: 30. 7. 2021
Dátum zverejnenia: 3. 2. 2014