Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo životného prostredia SR

Druhová ochrana chránených rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín

Životné prostredie

Druhová ochrana chránených rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín tvorí časť osobitnej ochrany prírody a krajiny.

Chránené druhy

Druhy európskeho významu a druhy národného významu môže Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len "ministerstvo") ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené rastliny a chránené živočíchy.

Nerasty a skameneliny významné z hľadiska ich zachovania, výskytu alebo vedeckého poznania môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené nerasty a chránené skameneliny.

Za chránené živočíchy sa podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane a prírode krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.

Za chránené rastliny a chránené živočíchy sa považujú aj rastliny a živočíchy, ak

 • najmenej jeden z ich rodičov je chránenou rastlinou alebo chráneným živočíchom alebo
 • je chránený ako voľne žijúci vták prirodzene sa vyskytujúci na európskom území štátov EÚ, okrem poľovnej zveri.

Chránená rastlina

Chránenú rastlinu je zakázané:

 • úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať alebo ničiť v jej prirodzenom areáli vo voľnej prírode,
 • držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu.

Zákaz podľa bodu dva sa nevzťahuje na chránenú rastlinu, ktorá nepochádza z voľnej prírody, a chránenú rastlinu, pre ktorú bola vydaná výnimka uvedená v Čl. 8 Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. 

Praktická rada: zoznam chránených rastlín je uvedený v prílohe č. 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Chránený živočích

Chráneného živočícha je zakázané:

 • úmyselne odchytávať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli vo voľnej prírode,
 • úmyselne rušiť, najmä v období rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo sťahovania,
 • úmyselne poškodzovať, ničiť alebo zbierať jeho vajcia vo voľnej prírode,
 • poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku,
 • medzidruhovo krížiť,
 • držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu.

Kto nájde chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého celoročne chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí alebo ten, kto celoročne chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody náhodne odchytí, zraní alebo usmrtí, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k jeho nálezu, zraneniu alebo usmrteniu došlo, organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Ak je nálezom chránený živočích, ktorý je poľovnou zverou, oznámi nález okresnému úradu.

Úhyn chráneného živočícha vybraného druhu držaného v ľudskej opatere a príčinu jeho úhynu je jeho držiteľ povinný preukázať potvrdením veterinárneho lekára.

Praktická rada: zoznam chránených živočíchov je uvedený v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Zakázané metódy a prostriedky odchytu a usmrcovania chráneného živočícha

Pri odchyte a usmrcovaní chráneného živočícha je zakázané používať

 • metódy a nevýberové prostriedky, ktoré môžu spôsobiť miestne vymiznutie alebo ohrozenie populácií jeho druhu,
 • akékoľvek formy odchytu a zabíjania z dopravných prostriedkov.

Zakázanými metódami a  prostriedkami odchytu a usmrcovania chránených živočíchov sú pre

 • vtáky a cicavce
  1. oká, háčiky, háky a čeľusťové pasce,
  2. odchyt vtákov na lep a do pascí ,
  3. používanie slepých alebo inak zmrzačených živočíchov, ktoré slúžia ako návnada,
  4. magnetofóny a iné nosiče zvuku,
  5. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
  6. umelé svetelné zdroje, zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky, prístroje na osvetľovanie cieľov,
  7. zameriavacie prístroje na nočné strieľanie s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce streľbu v noci,
  8. výbušniny a chemikálie,
  9. kuše, predovky, vzduchové a plynové zbrane a samostrely,
  10. odchyt vtákov do sietí a iných zariadení s cieľom ich následného usmrtenia,
  11. odchyt cicavcov do sietí a pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,
  12. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom,
  13. plynovanie alebo vykurovanie,
  14. samonabíjacie zbrane strieľajúce jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dva náboje,
  15. odchyt a usmrcovanie chránených živočíchov z lietadiel, motorových vozidiel, motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek, snežných skútrov a z lodí a iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe,
  16. používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach,
 • ryby
  1. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
  2. výbušniny a chemikálie,
  3. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom.

Chránený nerast a chránená skamenelina

Chránený nerast a chránenú skamenelinu je zakázané poškodzovať a ničiť.

Na zber a spracúvanie chráneného nerastu a chránenej skameneliny, ako aj na obchodovanie s nimi je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.

Nález chráneného nerastu alebo chránenej skameneliny je nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, povinná oznámiť bezodkladne orgánu ochrany prírody.

Orgán ochrany prírody, ktorému bol nález oznámený, vydá nálezcovi na jeho požiadanie potvrdenie o oznámení nálezu a zabezpečí opatrenia potrebné na ochranu nálezu.

Ochrana sa zabezpečuje na mieste prirodzeného nálezu. Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia nálezu v dôsledku prírodných vplyvov alebo ľudskej činnosti, zabezpečí sa jeho ochrana odberom z miesta prirodzeného nálezu a uložením v zbierke štátneho múzea s prírodovedeckým zameraním. Odber podľa predchádzajúcej vety môžu vykonávať iba právnické  osoby a fyzické osoby, ktorých činnosť je zameraná na vyhľadávanie, výskum, prieskum, ťažbu, zber, poznávanie alebo ochranu nerastov a skamenelín, a to na základe osobitného oprávnenia vydaného orgánom ochrany prírody.

Ak chránenému nerastu alebo chránenej skameneline hrozí poškodenie, odcudzenie alebo zničenie, alebo ak by zabezpečenie jeho ochrany ohrozovalo plynulý chod prevádzkovej činnosti podnikateľa alebo právnickej osoby, je nálezca povinný vykonať jeho šetrný odber.

Ak orgán ochrany prírody písomne neuplatní u nálezcu právo na vydanie nálezu v lehote troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia, stáva sa jeho vlastníkom nálezca. V opačnom prípade má nálezca právo na nálezné do výšky desať percent spoločenskej hodnoty nálezu. Nálezca má právo aj na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s nálezom. O náleznom a náhrade bezodkladne rozhodne orgán ochrany prírody. Nárok na nálezné a náhradu nevyhnutných nákladov zanikne, ak ho nálezca neuplatní do šiestich mesiacov odo dňa nálezu.

Preukázanie pôvodu chránených rastlín a chránených živočíchov

Kto má v držbe chránené rastliny alebo chránené živočíchy, mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, je povinný na požiadanie orgánu ochrany prírody preukázať, že takýto jedinec

 • pochádza z voľnej prírody alebo
 • je z potomstva prvej generácie, alebo
 • je z potomstva druhej generácie a potomstva ďalších generácií, alebo
 • je  zaisteným, prepadnutým, zhabaným alebo nájdeným jedincom.

Držiteľ jedinca chráneného druhu, na ktorého držbu sa nevzťahuje zákaz podľa tohto zákona, je povinný preukázať pôvod

 • výnimkou na získanie jedinca chráneného druhu z voľnej prírody podľa tohto zákona,
 • preukazom o pôvode chráneného živočícha alebo
 • iným písomným dokladom.

Držiteľ živých plazov, vtákov a cicavcov je povinný zabezpečiť a vyplniť preukaz o ich pôvode. Evidenčné číslo v preukaze o pôvode určuje ministerstvom poverená organizácia ochrany prírody na základe písomnej žiadosti držiteľa chráneného živočícha.

Pôvod chráneného živočícha v preukaze o pôvode určuje okresný úrad životného prostredia na základe písomných podkladov predložených držiteľom jedinca chráneného živočícha.

Pri každom prevode jedinca chráneného živočícha je pôvodný držiteľ povinný odovzdať novému držiteľovi spolu s jedincom chráneného živočícha aj originál preukazu o pôvode. Nový držiteľ je povinný nadobudnúť jedinca chráneného živočícha len spolu s preukazom o pôvode. Preukaz o pôvode sprevádza jedinca chráneného živočícha pri každom jeho premiestnení. Pri strate alebo krádeži jedinca chráneného živočícha jeho posledný držiteľ je povinný bezodkladne doručiť originál preukazu o pôvode okresnému úradu životného prostredia príslušnému podľa jeho miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania.

Zoologická záhrada

Zoologická záhrada je stále zariadenie na držbu živočíchov a ich chov v ľudskej opatere na účel ich vystavovania verejnosti najmenej sedem dní v roku vrátane zariadenia na držbu a predvádzanie živočíchov z radu veľrybotvarých (delfinárium) a zariadenia na chov plazov, obojživelníkov a ďalších živočíchov z taxonomicky nižších skupín v sklenených alebo podobných chovných zariadeniach (terárium). Za zoologickú záhradu sa nepovažujú

 • cirkusy a im podobné zariadenia,
 • obchody so živočíchmi,
 • akváriá ako zariadenia na chov rýb a ďalších vodných živočíchov nižších skupín, ak ich prevádzkovatelia nie sú držiteľmi súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady podľa tohto zákona,
 • zariadenia na držbu živočíchov a ich chov v ľudskej opatere, v ktorých sa nevystavujú na verejnosti cicavce v množstve väčšom ako 30 jedincov z 15 druhov alebo vtáky v množstve väčšom ako 50 jedincov z 15 druhov okrem delfinárií,
 • zariadenia na záchranu chránených živočíchov.

Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa Trestného zákona

Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu

 • poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop,
 • usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a obydlie,
 • poškodí alebo zničí prírodný biotop, alebo
 • ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu

- získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo exemplár,
- drží, pestuje, chová, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy, alebo exempláre alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo
- zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chránených živočíchov alebo exemplárov,

potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha niektorý z uvedených činov

 • závažnejším spôsobom konania,
 • z osobitného motívu,
 • v značnom rozsahu,
 • v úmysle získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo
 • hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha niektorý z uvedených činov

 • ako člen nebezpečného zoskupenia,
 • vo veľkom rozsahu, alebo
 • v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.

Dátum poslednej zmeny: 4. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 4. 1. 2018

Lokalita

 • Slovensko