Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Definícia podnikania

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikateľom je:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. advokáti) a
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Na účely dôchodkového poistenia sa fyzická osoba – podnikateľ považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu, definovanú v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Podrobný rozpis osôb, ktoré je potrebné považovať za samostatne zárobkovo činnú osobu, nájdete v súvisiacej agende Osoby povinne dôchodkovo poistené.

Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2013
Dátum zverejnenia: 15. 4. 2013

Lokalita

  • Slovensko