Ústredný portál verejnej správy

Daň zo stavieb

Financie a hospodárstvo

Daň zo stavieb je jednou z dane z nehnuteľností, ktorá patrí do miestnych daní.

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom dome).

Správca dane

Správu dane zo stavieb  vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.
Daň zo stavieb je jednou z miestnych daní – konkrétne druh dane z nehnuteľností.

Daňovník

Je ním osoba, ktorá má daňovú povinnosť, vo všeobecnosti:

 • vlastník stavby alebo
 • správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku (ďalej len "vlastník stavby").

Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.
Ak nemožno určiť daňovníka určiť podľa uvedených kritérií, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Predmet dane

Predmetom dane zo stavieb (t. j. za čo sa daň platí) sú stavby na území SR v tomto členení:

 1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
 5. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 6. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 7. ostatné stavby neuvedené v bodoch 1 až 6.

Na zaradenie stavby podľa členenia vyššie  je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré

 • majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží,
 • spojené so zemou pevným základom.

Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

Predmetom tejto dane nie sú stavby:

 • s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
 • priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

Základ dane

Základom dane (t.j. hodnota, z ktorej sa platí daň) zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Sadzba dane

Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

Ročnú sadzbu dane môže správca dane (t. j. obec) všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb pri stavbách nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení.

Taktiež môže správca dane pri viacpodlažných stavbách všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v sume najviac 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

Výpočet dane

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.

Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Do počtu ďalších podlaží, pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby, sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.

Zníženie a oslobodenie od dane

Správca dane (t. j. obec) môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane zo stavieb alebo oslobodiť od tejto dane stavby presne špecifikované v zákone.

Dátum poslednej zmeny: 22. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2014

Lokalita

 • Slovensko