Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Daň z pridanej hodnoty

Financie a hospodárstvo

Daň z pridanej hodnoty v Slovenskej republike upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Daň z pridanej hodnoty je svojou podstatou všeobecnou nepriamou daňou zo spotreby a ako taká je vo všeobecnosti neoddeliteľnou súčasťou ceny. V stanovených prípadoch sú tovary a služby od dane oslobodené.

Daň z pridanej hodnoty je svojou podstatou všeobecnou nepriamou daňou zo spotreby a ako taká je vo všeobecnosti neoddeliteľnou súčasťou ceny. V stanovených prípadoch sú tovary a služby od dane oslobodené.

Daň z pridanej hodnoty je všeobecnou daňou (opakom je potom špecifická daň, napr. spotrebná daň z tabakových výrobkov), čo znamená, že sa vzťahuje na všetok tovar a služby. Ide o daň nepriamu, teda vyberá ju a odvádza (platí) do štátneho rozpočtu iný subjekt (dodávateľ), ako ten, ktorý ju skutočne platí (konečný spotrebiteľ). Táto daň je svojím charakterom daňou zo spotreby, čo znamená, že postihuje každú konečnú spotrebu bez výnimky. Daňou z pridanej hodnoty sa zdaňuje každý predaj tovaru a služieb v každej fáze výroby a distribúcie.

Dátum poslednej zmeny: 22. 5. 2019
Dátum zverejnenia: 26. 6. 2015

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko