Ústredný portál verejnej správy

Daň z pozemkov

Financie a hospodárstvo

Daň z pozemkov je jednou z dane z nehnuteľností, ktorá patrí do miestnych daní.

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom dome).

Správca dane

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Praktická rada: Správu tejto dane v Bratislave vykonáva mesto (teda nie mestská časť).

Daň z pozemkov je jedným z druhov miestnej dane – dane z nehnuteľností

Daňovník

Je ním osoba, ktorá má daňovú povinnosť, vo všeobecnosti:

 • vlastník pozemku,
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster").

Zákon v § 5 stanovuje však i špeciálne prípady, kedy je osoba daňovníkom:

 • fyzická alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
 • nájomcaak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
 1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
 2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
 3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v bode 1.

Ak nemožno určiť daňovníka podľa hore uvedených kritérií, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva. V praxi to znamená, že neexistuje pozemok za ktorý by sa nemusela platiť daň, ak obec túto daň zaviedla.

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.  Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Predmet dane

Predmetom dane (t. j. za čo sa daň platí) z pozemkov sú pozemky na území SR v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
b) záhrady, 
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, 
e) stavebné pozemky.

Predmetom dane z pozemkov nie sú:

 • časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
 • pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
 • pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb.

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán. I tu však zákon pozná určité výnimky:

 • za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Stavebným pozemkom však nie je na účely tohto zákona pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.
 • za ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.

Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbamiktoré nie sú stavbami sa považujú za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy.

Základ dane (t.j. hodnota, z ktorej sa platí daň)

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty

Základom dane z týchto pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach.

 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

Základom dane z týchto pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

 • záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

Základom dane z týchto pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. Správca dane (t. j. obec) však môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť, že namiesto hodnoty stavebného pozemku uvedenej v prílohe č. 2 sa použije hodnota stavebného pozemku uvedená vo všeobecne záväznom nariadení.

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0, 25 %.

Ročnú sadzbu môže správca dane (t. j. obec) všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej častiznížiť alebo zvýšiťs účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto určená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti určiť sadzby dane rôzne pre jednotlivé druhy pozemkov alebo pre jednotlivé katastrálne územia.

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

Zníženie a oslobodenie od dane

Správca dane (t. j. obec) môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov presne špecifikovaných v zákone.

Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2022
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2014

Lokalita

 • Slovensko