Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

Daň z motorových vozidiel

Financie a hospodárstvo

Daň z motorových vozidiel s účinnosťou od 1.1.2015 upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2015 Z. z. (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel“)

Predmet dane 

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O.

Predmetom dane sú tieto vozidlá len vtedy, ak sa používajú na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka alebo § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť, podľa § 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. a zároveň sú evidované v Slovenskej republike. 

Dani z motorových vozidiel nepodliehajú vozidlá používané na skúšobné jazdy, ktoré majú pridelené zvláštne evidenčné číslo, obsahujúce písmeno M.
Predmetom dane nie sú ani špeciálne vozidlá, ktoré sú určené len na vykonávanie špeciálnych činností, bez možnosti prepravy. Tzn., že musia súčasne spĺňať tri podmienky:

   1.  vozidlo je určené na vykonávanie špeciálnych činností,
   2.  vozidlo nie je určené na prepravu,
   3.  vozidlo je v dokladoch vozidla označené ako špeciálne vozidlo.

Upozornenie:
Špeciálne vozidlá sú v osvedčení o evidencii časť I a v osvedčení o evidencii časť II (ďalej „doklad“) označené, ako špeciálne vozidlo, nie nákladné špeciálne vozidlo (pri nákladnom špeciálnom vozidle nie je dodržaná zákonná podmienka, pretože vozidlo nie je bez možnosti prepravy „nákladu“).
Aj keď pohrebné vozidlá ako aj sanitné vozidlá sú špeciálnymi vozidlami, nie sú vylúčené z predmetu dane z motorových vozidiel, pretože sú taktiež určené na prepravu.  

Daňovník

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá  môže byť daňovníkom dane z motorových vozidiel ako:

 • držiteľ vozidla zapísaný v doklade,
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku (v prípade, ak držiteľom zapísaným v doklade vozidla je organizačná zložka, daňovníkom je právnická osoba, ktorej táto organizačná zložka patrí),
 • užívateľ; ide o prípady, ak sa na podnikanie používa vozidlo osoby nižšie uvedenej:

- v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla,
- v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,

 • zamestnávateľ, ale iba v prípade, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie

Oslobodenie od dane

Od dane je zo zákona o dani z motorových vozidiel oslobodené: 

- vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť; vozidlo záchrannej zdravotnej služby; vozidlo banskej záchrannej služby; vozidlo horskej záchrannej služby; vozidlo leteckej záchrannej služby; vozidlo požiarnej ochrany; vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme; vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe. 

Poznámka:
Oslobodenie od dane sa uplatní v daňovom priznaní. V prípade vozidla diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť sa daňové priznanie nepodáva.  

Základ dane 

Základ dane v prípade vozidla kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) sa určuje v závislosti od výkonu motora v kW.
Základ dane pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade vozidla. Osobným vozidlom sa na účely zákona o dani z motorových vozidiel rozumie vozidlo kategórie L a M1

Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu. Úžitkovým vozidlom na účely zákona o dani z motorových vozidiel sa rozumie vozidlo kategórie: M2 a M3, N1 až N3 a  O1 až O4. 

Poznámka:
Najväčšia prípustná celková hmotnosť  jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy.
Celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy, pričom celková hmotnosť je súčet pohotovostnej hmotnosti a užitočnej hmotnosti. 

Ročná sadzba dane 

Ročná sadzba dane je uvedená  v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.
Vozidlu kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily), je priradená nulová ročná sadzba dane. 

Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 sa upravuje vo vzťahu k vozidlu používanému na podnikanie, a to v závislosti od mesiaca, v ktorom bolo vozidlo evidované. To znamená, že zníženie alebo zvýšenie ročných sadzieb dane je odstupňované v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla. 

V závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane upraví nasledovným spôsobom:

a) znížením o 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom bolo vozidlo prvýkrát evidované,
b) znížením o 20% počnúc 37. kalendárnym mesiacom, ale najviac do 72 kalendárnych mesiacov,
c) znížením o 15% počnúc 73. kalendárnym mesiacom, ale najviac do 108 kalendárnych mesiacov,
d) od 109. kalendárneho mesiaca vrátane do 144. kalendárneho mesiaca sa uplatní  ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1,
e) zvýšením o 10%, a to počas 12 kalendárnych mesiacov t. j. počnúc 145. kalendárnym mesiacom najviac do 156. kalendárneho mesiaca,
f) zvýšením o 20%, ak je vozidlo staršie ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla, t. j. počnúc
   157. kalendárnym mesiacom a mesiacmi nasledujúcimi.

V prípade hybridného motorového vozidla, hybridného elektrického vozidla, vozidla kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidla kategórie L, M a N na vodíkový pohon upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa následne zníži ešte o 50 %.

Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy  najmenej 60-krát, upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla a následne v závislosti od toho či ide o vozidlo hybridné (elektrické, motorové) alebo vozidlo s pohonom na CNG, LNG alebo vodík sa zníži ešte o 50 %.

Vznik a zánik daňovej povinnosti 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky predmetu dane, t. j. vozidlo (kategórie L, M, N alebo O) evidované v Slovenskej republike bolo použité na podnikanie.
Daňovníkovi, ktorý je právnym nástupcom daňovníka  zrušeného bez likvidácie, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
Novému daňovníkovi, pri zmene osoby daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

- k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
- k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
- k zániku daňovníka bez likvidácie,
- k zmene držiteľa vozidla,
- k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená,
  resp. ktorá nie je podnikateľom (napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom),
- k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ. 

Vznik daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní okrem daňovníka – zamestnávateľa, ktorý nemá zo zákona túto povinnosť.

Oznamovacia povinnosť 

Ak počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nepodliehalo dani z motorových vozidiel, nebolo predmetom dane, t. j. nebolo použité na podnikanie ani jeden deň, nebolo o ňom účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii, alebo neboli naň uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, podnikateľ je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, a to v lehote na podanie daňového priznania. 

Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie 

Zdaňovacím obdobím pre daň z motorových vozidiel je kalendárny rok. Daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie podáva daňovník do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, pričom posledným dňom je daň splatná. 

Zákon o dani z motorových vozidiel osobitne upravuje zdaňovacie obdobie ako aj lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pre daňovníka:

- ktorý sa zrušuje s likvidáciou,
- ktorý sa zrušuje bez likvidácie,
- na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz,
- ktorý zomrel  alebo ukončil podnikanie. 

Preddavky na daň 

Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia. Preddavky na daň môžu byť v nadväznosti na výšku predpokladanej dane štvrťročné alebo mesačné. Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí. 

Poznámka:
Predpokladaná daň je súčet upravenej ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Štvrťročné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur.
Mesačné preddavky na daň je daňovník povinný platiť vtedy, ak výška jeho predpokladanej dane u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur

Platenie preddavkov na daň, neovplyvní zmena predmetu dane ani vznik a zánik oslobodenia od dane a ani zvýšenie či zníženie ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia. 

Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak a to buď sám z úradnej moci alebo na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o určení preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka  sa nemožno odvolať.

Platenie dane

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia zaplatí daňovník pomernú časť dane.

Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie.
Pomerná časť dane, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Miestna príslušnosť 

Správu dane vykonáva  daňový úrad podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby.

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť  podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.
Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedených kritérií, na správu dane je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava.

Správu dane pre vybrané daňové subjekty vykonáva daňový úrad pre vybrané daňové subjekty.

 

Platenie dane z motorových vozidiel na území Slovenskej republiky podľa zákona o dani z motorových vozidiel v prípade zahraničného podnikateľa.

Kedy je vozidlo zdanené na území Slovenskej republiky

Zahraničná osoba zdaňuje vozidlo:

 • evidované (má pridelené evidenčné číslo) na území Slovenskej republiky a
 • používané zahraničnou osobou na podnikanie podľa predpisov platných na území Slovenskej republiky (Obchodný zákonník). 

Podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.

Používaním vozidla na podnikanie sa na účely zákona o dani z motorových vozidiel rozumie:

a)      skutočné používanie vozidla na podnikanie,

b)      účtovanie o vozidle (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve),

c)      evidovanie vozidla v daňovej evidencii (§ 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z.),

d)      uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo

e)      používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).

Zdaňujú sa vozidlá kategórie:

 • L1e až L7e – motocykle, trojkolky a štvorkolky,
 • M1 – osobné automobily,
 • M2 a M3 – autobusy,
 • N1  až N3 – nákladné automobily,
 • O1 až O4 – prípojné vozidlá.

Údaje o vozidle, ktoré podnikateľ potrebuje pre výpočet dane z motorových vozidiel (napr. zistenie kategórie vozidla, hmotnosti a počtu náprav, zdvihového objemu valcov motora a podobne) sú uvádzané v dokladoch vozidla, ktorým je osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ktoré vydá dopravný inšpektorát v Slovenskej republike (ďalej „doklad“).

Kto je povinný platiť daň a podať daňové priznanie

Daň z motorových vozidiel je povinná platiť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je

-       v dokladoch vozidla zapísaná ako držiteľ,

-       má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,

-       používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,

-       používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo

-       je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Príklad Právnická osoba so sídlom v Českej republike má na Slovensku organizačnú zložku, ktorá na podnikanie používa vozidlo evidované v Slovenskej republike. Zaplatiť daň a podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel má povinnosť daňovník - právnická osoba so sídlom v Českej republike.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť

Vznik

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo začne používať na podnikanie.

Zánik

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom dôjde k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike (z dopravného inšpektorátu),
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla (napr. predaj vozidla),
 • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorý
  • používa vozidlo, v doklade ktorého ako držiteľ je zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená alebo
  • používa vozidlo, v doklade ktorého je ak držiteľ zapísaná osoba, ktorá toto vozidlo nepoužíva na podnikanie, alebo
  •  je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Podnikateľ nemá oznamovaciu povinnosť, ak počas zdaňovacieho obdobia dôjde k vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Vznik a zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie až v daňovom priznaní.

Oznamovaciu povinnosť je daňovník povinný splniť iba v takom prípade, ak v celom zdaňovacom období (ktorým je kalendárny rok, napr. rok 2020) vozidlo nebolo používané na podnikanie, a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia (v danom prípade do 31. januára 2021).

Spôsob výpočtu dane

Daň sa určí podľa základu dane.  

Základom dane pre:

 • osobné vozidlá je zdvihový objem valcov motora v cm3,
 • úžitkové vozidlá a autobusy je najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť a počet náprav,
 • elektromobily je výkon motora v kW.

Podľa základu dane z prílohy č. 1 (je súčasťou zákona o dani z motorových vozidiel) sa zistí ročná sadzba dane, ktorá sa následne upraví podľa veku vozidla – vychádza sa z dátumu prvej evidencie vozidla (dátum výroby) uvedeného v doklade vozidla. Čím je vozidlo staršie, tým je vyššia daň.  

Daň, resp. pomerná časť dane sa vypočíta za mesiace, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie, pričom do počtu mesiacov sa zarátava aj mesiac vzniku, ako aj zániku daňovej povinnosti, ak vznik a zánik daňovej povinnosti nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia. 

Platenie preddavkov 

Povinnosť platiť preddavky na daň vznikne daňovníkovi, ak predpokladaná daň uvedená v podanom daňovom priznaní presiahne 700 €.

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa veku vozidla za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, pričom do predpokladanej dane sa nezapočítava vozidlo, ktoré je oslobodené od dane.

Ak predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Ak predpokladaná daň presiahne 8 300 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak predpokladaná daň nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí. 

Kedy podať daňové priznanie a zaplatiť daň alebo pomernú časť dane

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je daňovník povinný podať najneskôr do 31. januára po ukončení tohto zdaňovacieho obdobia. V tejto lehote je daňovník povinný  zaplatiť daň alebo pomernú časť dane.

Výnimkou sú prípady, keď u daňovníka v priebehu zdaňovacieho obdobia nastane skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu zdaňovacieho obdobia. Takou skutočnosťou je zrušenie daňovníka bez likvidácie, s likvidáciou, vyhlásenie konkurzu na majetok daňovníka, ukončenie alebo prerušenie podnikania. V takýchto prípadoch je daňovník povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň alebo pomernú časť dane do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Ak daňovník zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo po uplynutí  zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania, daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel.

U daňovníka,

 • ktorý sa zrušuje bez likvidácie, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie,
 • ktorý sa zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie,
 • na ktorého majetok je vyhlásený konkurz, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz,
 • ktorý ukončil alebo prerušil podnikanie, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie,
 • ktorý zomrie, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel. 

Priznanie sa podáva elektronicky cez portál Finančnej správy SR alebo miestne príslušnému správcovi dane - daňovému úradu podľa miesta organizačnej zložky alebo podniku, ak daňovník nie je povinný komunikovať elektronicky.

Dátum poslednej zmeny: 21. 9. 2020
Dátum zverejnenia: 1. 7. 2015

Lokalita

 • Slovensko