Ústredný portál verejnej správy

Daň z bytov

Financie a hospodárstvo

Daň z bytov je jednou z dane z nehnuteľností, ktorá patrí do miestnych daní.

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom dome).

Daň z bytov je jedným z druhov miestnej dane – dane z nehnuteľností.

Daňovník

Je ním osoba, ktorá má daňovú povinnosť, vo všeobecnosti:

  • vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo
  • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku (ďalej len "vlastník bytu").

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. 

Predmet dane

Predmetom dane z bytov (t. j. za čo sa daň platí) je byt a nebytový priestor nachádzajúci sa v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby.

Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely dane  považuje za nebytový priestor

Základ dane

Základom dane (t.j. hodnota, z ktorej sa platí daň) z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Sadzba dane

Ročná sadzba dane je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor môže správca dane (t. j. obec)všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení.

Zníženie a oslobodenie od dane

Správca dane (t. j. obec) môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z bytov alebo oslobodiť od tejto dane byty presne špecifikované v zákone.

Dátum poslednej zmeny: 8. 6. 2021
Dátum zverejnenia: 1. 10. 2014