Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Cestovné doklady

Občan a štát

Občan má právo slobodne vycestovať do zahraničia; môže tak však urobiť len s platným cestovným dokladom, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

Cestovný doklad je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky (občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu). Občan má právo na vydanie cestovného dokladu, ak nie sú dôvody na odoprenie vydania cestovného dokladu alebo na jeho odňatie.

Rozoznávame nasledovné druhy cestovných dokladov:

 • cestovný pas,
 • diplomatický pas,
 • služobný pas,
 • náhradný cestovný doklad,
 • cestovný doklad cudzinca,
 • náhradný cestovný doklad Európskej únie,
 • iný doklad.

Údaje v cestovnom doklade

Cestovný doklad musí obsahovať tieto údaje o totožnosti jeho držiteľa:

 • meno a priezvisko,
 • deň, mesiac, rok a miesto narodenia,
 • rodné číslo,
 • pohlavie,
 • štátnu príslušnosť; to sa nevzťahuje na cestovný doklad cudzinca,
 • diplomatickú hodnosť alebo služobnú hodnosť, ak ide o diplomatický pas alebo služobný pas,
 • podobu tváre,
 • podpis (vlastnou rukou držiteľa vykonané písomné vyjadrenie jeho priezviska alebo mena a priezviska v ľubovoľnom poradí - nevyžaduje sa, ak občan nie je spôsobilý podpísať sa),
 • biometrické údaje, ak osobitný predpis neustanovuje inak; biometrickými údajmi na účely zákona o cestovných dokladoch sú podoba tváre a odtlačky prstov v dátovom nosiči podľa osobitného predpisu (osobitným predpisom je nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi v platnom znení – pre jeho zobrazenie kliknite sem).

Cestovný doklad musí obsahovať aj údaj o

 • absencii biometrického údaja odtlačkov prstov držiteľa v dátovom nosiči, ak ide o občana staršieho ako 12 rokov, od ktorého je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov,
 • časovej platnosti, prípadne ďalšie údaje ustanovené medzinárodnou zmluvou,
 • obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Do cestovného dokladu sa zapíše na žiadosť občana

 • skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy po predložení dokladu o udelení alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať; ak nie je možné pre nedostatok znakovej kapacity uviesť všetky požadované tituly alebo hodnosti, občan určí, ktoré z nich sa uvedú,
 • údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí na základe preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom; zapíše sa aj druh zdravotného postihnutia, ak o to občan požiada.

Biometrické údaje možno použiť výlučne na overovanie pravosti cestovného dokladu a overenie totožnosti občana pomocou osobných údajov zapísaných v cestovnom doklade, prípadne porovnanie biometrických údajov zapracovaných v dátovom nosiči prostredníctvom technického zariadenia umožňujúceho porovnanie aktuálne zobrazených biometrických údajov občana s biometrickými údajmi spracúvanými v dátovom nosiči cestovného dokladu.

Občan, ktorému bol vydaný cestovný doklad s biometrickými údajmi, prípadne jeho zástupca, môže požiadať o overenie funkčnosti dátového nosiča s biometrickými údajmi a správnosti v ňom zapracovaných biometrických údajov.

Praktická rada: Biometrický údaj odtlačkov prstov nemusia cestovné doklady obsahovať do 29. 6. 2009.

Do cestovného dokladu možno zapisovať údaje

 • o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky - tieto údaje zapisuje do cestovného dokladu policajný útvar (musia sa do cestovného dokladu zapísať, ak o to držiteľ cestovného dokladu požiada),
 • o príslušnosti k civilnej zložke ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo statuse závislej osoby (tieto údaje zapisujú do cestovného dokladu orgány Ministerstva obrany Slovenskej republiky),
 • na základe medzinárodnej zmluvy alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis.

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu sa podáva na úradných tlačivách orgánu, ktorý cestovný doklad vydáva, v zahraničí zastupiteľskému úradu. Žiadosť obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom doklade, a ďalšie údaje a podklady, ktorými sú:

 • predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko, 
 • adresa súčasného trvalého pobytu, a ak je kratší ako 10 rokov, aj adresa predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku, 
 • údaje o cestovnom doklade, ak už bol vydaný; skôr vydaný cestovný doklad občan predkladá na kontrolu, 
 • odôvodnenie žiadosti, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu, 
 •  údaje o totožnosti manžela alebo rodiča dieťaťa mladšieho ako 25 rokov, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu manželovi alebo dieťaťu držiteľa diplomatického pasu podľa § 9 ods. 1 písm. a) a e), ods. 2 písm. a) a j) alebo § 9 ods. 3 písm. b) alebo držiteľa služobného pasu podľa § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky z predloženého platného cestovného dokladu alebo z iného dokladu, ktorým sa preukazuje štátne občianstvo Slovenskej republiky, 
 • údaje uvedené vo výpise z osobitnej matriky predloženom namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu, 
 • iné údaje, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy podmienkou vydania cestovného dokladu, 
 • doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo v odovzdávanom cestovnom doklade. Pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu, , 
 • osvedčený preklad cudzojazyčných dokladov do štátneho jazyka,  ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Ak žiadosť o vydanie cestovného dokladu alebo žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade neobsahuje údaje a podklady tak, ako je uvedené vyššie, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, vyzve žiadateľa, aby ich doplnil. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich doplnenie, najmenej však 15 dní; ak bola žiadosť podaná v cudzine, najmenej 90 dní.

Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný s výnimkou občana, ktorý pre bezvládnosť tak nemôže urobiť. 

Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu, ak cestovný doklad takéto údaje obsahuje. Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy; táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.

Ak o vydanie cestovného dokladu žiada nevidiaci, ktorý používa okuliare s tmavými sklami, je povinný k žiadosti pripojiť lekárske osvedčenie o používaní okuliarov s tmavými sklami vydané príslušným zdravotníckym zariadením alebo predložiť preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom s vyznačením druhu zdravotného postihnutia "nevidiaci-blind"; podoba tváre sa nasníma s okuliarmi s tmavými sklami. 

Kde požiadať o vydanie cestovného pasu?

Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu.

Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta.

Cestovný pas sa vydáva

 • občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov s platnosťou na 10 rokov,
 • občanovi mladšiemu ako 16 rokov  s platnosťou na 5 rokov a  
 • občanovi mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na 2 roky; ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov,
 • občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydá cestovný pas s platnosťou na jeden rok.

Dôležité pokyny pre rodičov

Od 26. júna 2012 platí, že každý občan Slovenskej republiky, či už ide o dospelého človeka, alebo malé dieťa, musí mať pri ceste do zahraničia platný cestovný doklad. To znamená, že od tohto dátumu sa nevykonávajú zápisy detí do cestovných pasov svojich rodičov. Zatiaľ čo dospelý môže cestovať v rámci EÚ aj na občiansky preukaz, každé dieťa pri ceste do zahraničia musí byť držiteľom platného cestovného pasu.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu predkladá rodič dieťaťa, ku ktorej priloží rodný list dieťaťa a  svoj občiansky preukaz alebo cestovný pas (ak nie je držiteľom občianskeho preukazu). Nevyhnutnosťou je zaplatenie správneho poplatku za vydanie cestovného pasu.

Ak sú rodičia maloletých detí rozídení alebo rozvedení, obaja majú pri vybavovaní cestovného pasu pre dieťa rovnaké práva.

Znamená to, že aj ten rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do výchovy, môže dať svojmu dieťaťu vyhotoviť pas a nepotrebuje na to  písomný súhlas od druhého rodiča. 

Povinnosti držiteľa cestovného dokladu

Občan, ktorý je držiteľom cestovného dokladu, je povinný:

 • chrániť cestovný doklad pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,
 • odovzdať bezodkladne neplatný cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, v zahraničí zastupiteľskému úradu a na vyžiadanie policajnému útvaru, táto povinnosť sa nevzťahuje na náhradný cestovný doklad,
 • odovzdať bezodkladne cestovný doklad, ktorý bol vydaný na obdobie výkonu funkcie alebo na čas nevyhnutný na splnenie určených úloh, ak pominuli dôvody, pre ktoré bol vydaný,
 • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
 • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný doklad vydal; ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného dokladu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka,
 • odovzdať bezodkladne cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo rozhodnuté o jeho odňatí alebo možno dôvodne očakávať, že sa o jeho odňatí rozhodne.

Neplatný cestovný doklad môže byť na požiadanie držiteľovi ponechaný, ak má v ňom udelené platné vízum iného štátu alebo iný obdobný doklad potrebný na pobyt na jeho území; po uplynutí platnosti víza je občan povinný takýto cestovný doklad odovzdať.

Cestovný doklad sa nesmie odovzdávať ani prijímať ako záloh a nesmie sa odovzdávať ani odoberať pri vstupe do objektu alebo na pozemok; občan nie je oprávnený ponechávať cestovný doklad ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.

Praktická rada: Viac informácií o správnych poplatkoch a o oslobodení od poplatku za cestovný pas nájdete, ak kliknete sem.


Dátum poslednej zmeny: 9. 2. 2017
Dátum zverejnenia: 19. 8. 2013

Lokalita

 • Slovensko