Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Finančné riaditeľstvo SR

CEP – centrálny elektronický priečinok

Financie a hospodárstvo

CEP – je plne integrovaný informačný systém, ktorý má umožniť všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru.

Informačný systém CEP (ďalej len „IS CEP“) umožňuje efektívne zníženie administratívnej záťaže pre medzinárodný obchod a súvisiace procesy, pričom jeho hlavným cieľom je vytvoriť elektronický centralizovaný bod pre zjednodušenie administratívnych procesov medzi hospodárskymi subjektmi a orgánmi verejnej moci.

Legislatívny základ IS CEP vytvárajú zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a zákon č. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Na zabezpečenie komunikácie cez IS CEP zo strany obchodníkov je potrebné splnenie nasledovných podmienok:

I.   Zriadená a aktivovaná  elektronická schránka na doručovanie

II.  Prostriedky pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)

III. Používateľský účet v IS CEP

 

I. Zriadená a aktivovaná elektronická schránka

Komunikácia prostredníctvom IS CEP je realizovaná v zmysle zákona č. 214/2014 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z., preto sú pri komunikácii využívané elektronické schránky komunikujúcich subjektov. Nutnou podmienkou elektronickej komunikácie prostredníctvom IS CEP je elektronická schránka aktivovaná na doručovanie.

Právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky a zapísané do obchodného registra majú elektronické schránky automaticky aktivované na doručovanie dňom 01.júla 2017. Postup aktivácie pri ostatných osobách je uvedený na stránkach www.slovensko.sk (v časti Návody - https://www.slovensko.sk/sk/navody). Na uvedenej stránke sú aj ostatné návody a postupy súvisiace s elektronickou schránkou. Dôležité sú aj informácie o použití eID karty (občiansky preukaz s čipom) pre prístup do elektronickej schránky a pre prihlásenie sa na Ústredný portál verejných služieb. Na využívanie tejto karty je potrebné nainštalovať aplikáciu eID klient – na toto vás systém upozorní priamo pri zapojení čítačky.

 

II. Prostriedky pre KEP

Na vytvorenie KEP je potrebné nasledovné:

1.Kvalifikovaný certifikát

2.Hardvérové zariadenie (karta a čítačka, resp. USB zariadenie)

3.Aplikácia pre vytváranie KEP

Kvalifikovaný certifikát je možné získať:

 

Aplikáciu na vytváranie KEP je potrebné nainštalovať na počítači používateľa. Samotná podpisová aplikácia (D.Suite/eIDAS) je k dispozícii na portáli www.slovensko.sk v jednom balíku na stiahnutie s ostatnými komponentmi https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. Po zistení vášho operačného systému vám ponúkne možnosť inštalácie balíčka aplikácií prostredníctvom jedného inštalačného súboru alebo ak nechcete využiť inštaláciu všetkých aplikácií cez jeden inštalačný súbor, môžete si uvedené aplikácie stiahnuť a nainštalovať jednotlivo prostredníctvom uvedeného odkazu, v ktorom nájdete aj používateľské príručky, prípadne videonávody.

 

III. Používateľský účet v IS CEP

Na to, aby bolo možné komunikovať s colnými orgánmi cez IS CEP a na prístup do autorizovanej zóny (Workdesk obchodníka) je nutný používateľský účet, ktorý je možné zriadiť zaslaním vyplneného a podpísaného (kvalifikovaným elektronickým podpisom) elektronického registračného formulára dostupného na portáli IS CEP v časti Registrácia.

Registrácia v IS CEP sa realizuje počas pracovných dní. O registrácii a vytvorení účtu bude obchodník následne informovaný notifikačným mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

Následne po vytvorení účtu (po zaslanej notifikačnej mailovej správe) je možné prihlásiť sa do IS CEP kliknutím na „Obchodníci“ ˃ „Prihlásenie“, pričom si zvolíte ako typ autentifikácie „Kvalifikovaný elektronický podpis“.

Elektronické podávanie colných vyhlásení pri dovoze, vývoze a tranzite a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru je možné:

ü  Štandardne prostredníctvom Workdesku obchodníka

ü  Prostredníctvom používania komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov. V tomto prípade treba osloviť firmy zaoberajúce sa daným softvérom a dohodnúť s nimi prípadné obchodné podmienky pri kúpe daného vybavenia.

ü  Prostredníctvom používania aplikácie pre elektronickú komunikáciu, tzv. CEP.EKR.Klient. Táto aplikácia je dostupná na stránkach portálu CEP spolu s pokynmi k inštalácii a používateľskou príručkou ako balík CEP.EKR.Klient  

Ďalšie podrobnosti o uvedenom informačnom systéme, agendách ktoré sú integrované v tomto systéme, technických predpokladoch komunikácie, rôznych používateľských príručkách na prácu s daným systémom a iných užitočných informáciách a kontaktoch je možné získať kliknutím na nasledovný odkaz:

https://www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/

 

 

Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 6. 2015

Lokalita

  • Slovensko