Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Často kladené otázky

Podnikanie

1. Formulár pre ohlásenie živnosti pre fyzickú osobu požaduje vyplniť IČO ako povinnú položku pred odoslaním aj napriek tomu, že IČO nebolo ešte fyzickej osobe pridelené.

Kontrola na povinné vyplnenie kolónky IČO vo formulári pre fyzickú osobu pri ohlasovaní živnosti nie je, a teda pri správnom vypĺňaní formulára by nemala byť táto položka vyžadovaná. IČO sa automaticky kontroluje iba pri právnickej osobe vtedy, ak je vyplnený aj dátum vzniku živnostenského oprávnenia, kedy je IČO povinnou položkou (ak sa dátum pri predmete podnikania pri právnickej osobe zmaže, IČO nie je potrebné uvádzať). Ak formulár pre fyzickú osobu aj naďalej vyžaduje IČO je nutné vyplniť formulár ešte raz.

2. Po vyplnení všetkých údajov v časti C. „Údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov“ nie je možné odoslať formulár, pretože stále ukazuje, že tieto kolónky neboli vyplnené, aj napriek tomu, že som ich vyplnil.

Časť C. formulára pre ohlásenie živnosti povinne vypĺňajú všetci štátny príslušníci SR, pre ktorých výpis z registra trestov automaticky a bezplatne zabezpečuje jednotné kontaktné miesto (ak je vo formulári uvedené rodné číslo osoby, musia byť vyplnené aj údaje pre získanie výpisu z registra trestov). Pri vypĺňaní údajov pre získanie výpisu z registra trestov je potrebné vyplniť správne rodné číslo (napr. rodné číslo štatutára sa musí zhodovať s rodným číslom uvedeným v časti C.), pričom toto rodné číslo je potrebné vpísať manuálne – kopírovanie rodného čísla sa môže vo formulári zobraziť ako chyba. Pri zle zadanom rodnom čísle v časti C. formulár upozorní, ktoré rodné číslo je potrebné zadať.

3. Elektronické podanie bolo odoslané, do e-Dektopu žiadateľa prišli správy o začiatku spracovania podania a o odoslaní podania na JKM, napriek tomu elektronické podanie nebolo ani po niekoľkých dňoch vybavené.

Ak ani po niekoľkých dňoch nedostane žiadateľ správu o vybavení podania a po telefonickom overení na príslušnom jednotnom kontaktom mieste, na ktoré bolo podanie odoslané mu potvrdia, že jeho podanie nedostali, je potrebné odoslať podanie nanovo. Ide o pomerne výnimočnú chybu v spojení so serverom.

4. Problémy s podpisovaním elektronického podania

Je potrebné skontrolovať si inštaláciu programu určeného na podpisovanie elektronického formuláru, ktorý je dostupný na Ústrednom portály verejnej správy SR (ÚPVS). V prípade pretrvávania problémov s podpisovaním kontaktujte helpdesk ÚPVS.

5. Elektronické podanie som vyplnil a podpísal, ale nie je možné ho odoslať.

Ide pravdepodobne o dočasný výpadok servera. Podanie nie je potrebné znovu vypĺňať ani odosielať, pretože po obnovení funkčnosti servera bude Vaše podanie automaticky odoslané do elektronickej podateľne príslušného JKM.

Dátum poslednej zmeny: 18. 6. 2018
Dátum zverejnenia: 18. 6. 2018