Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Autoškoly

Cestovanie a doprava

Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré podlieha registrácii.

Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované na vykonávanie

  • výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie   oprávnenia viesť motorové vozidlá,
  • doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení, osobitných výcvikov a kondičných výcvikov žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení,
  • výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia,
  • doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a
  • dopravnej výchovy obyvateľstva.

Správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly je okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je autoškola. Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii autoškoly, vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a oznámi registráciu autoškoly miestne príslušnému živnostenskému úradu.

Podrobnejšie informácie o podmienkach registrácie autoškôl, technickej základni autoškôl, udeľovaní inštruktorských oprávnení, predlžovaní platnosti inštruktorských preukazov a výkone štátneho odborného dozoru získate, ak kliknete sem.

Nájdete tu nielen informácie o príslušnej legislatíve v oblasti autoškôl, metodických pokynoch
a učebných osnovách kurzov, ale aj informácie o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a otázky zo skúšobných testov na vykonanie inštruktorskej skúšky.

Dátum poslednej zmeny: 12. 6. 2018
Dátum zverejnenia: 8. 1. 2016

Lokalita

  • Slovensko