Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Alkohol a návykové látky za volantom

Cestovanie a doprava

Pod vplyvom alkoholu je jazda zakázaná, preto pred jazdou a počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

Vodič nesmie:

 • požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku,
 • viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme, toto neplatí pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho v obci a pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou,
 • viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou,
 • odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená.

Praktická rada: Rovnako ani prevádzkovateľ vozidla nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je:

 • jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, 
 • odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky.

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto:

 1. sa ako vodič vozidla odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,
 2. ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
  2.1 ak ide o dopravnú nehodu,
  2.2 ak ide o škodovú udalosť, ktorá sa považuje za dopravnú nehodu,
 3. vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,
 4. ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia návyková látka ešte nachádza v jeho organizme
 5. ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia alkohol ešte nachádza v jeho organizme, okrem cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich v obci a cyklistu,  vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiacich po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou.

Za priestupky uvedené v bodoch 1, 2.1 sa uloží pokuta od 300 € do 1300 € a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov.
Za priestupky uvedené v bodoch 2.2, 3 a 4 možno uložiť pokutu od 200 € do 1 000 € a zákaz činnosti do piatich rokov.
Za priestupok uvedený v bode 5 možno uložiť pokutu od 150 € do 800 € a zákaz činnosti do troch rokov. 

blokovom konaní ako aj v rozkaznom konaní možno za uvedené priestupky uložiť pokutu do 650 €.

Trestnoprávna zodpovednosť

Podľa Trestného zákona, kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky (ide o trestný čin usmrtenia). Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak v súvislosti so svojím zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo ako vodič dopravného prostriedku spôsobí v stave vylučujúcom spôsobilosť vykonávať takú činnosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, inému z nedbanlivosti smrť.

Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie.

Trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky sa dopustí ten, kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,

 • hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený,
 • hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo
 • spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Odňatím slobody na dva až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2020
Dátum zverejnenia: 10. 1. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

 • Slovensko