Ústredný portál verejnej správy

Ako dlho uchovávať doklady o úhrade platieb

Občan a štát

Kúpa tovaru v obchode, zaplatenie spotreby elektrickej energie, či plynu... všade tam sa stretávame s otázkou, ako dlho je potrebné uschovávať doklad o zaplatení. Vo všeobecnosti môžme odporúčať najmenej 3 roky.

Žiaden právny predpis nestanovuje, ako dlho je potrebné uchovávať doklad o zaplatení. Z toho vyplýva, že je na každom z nás, či si doklad o zaplatení odloží, alebo ho zahodí. Druhú možnosť však neodporúčame. Najmä v prípade platieb za dodávku služieb (napr. elektrická energia, plyn, káblová televízia a pod.), či úhrady nájomného, je v záujme každého jedného odložiť si doklady preukazujúce dané úhrady. Môže sa totiž stať, že inštitúcia, ktorej zaplatíte, Vašu platbu "stratí", príp. ju v dôsledku rôznych chýb nedokáže identifikovať. V prípade, ak by Vás vyzvala na úhradu nedoplatku, bude na Vás, aby ste preukázali, že platbu ste už uhradili. Uschovanie dokladu o zaplatení je rovnako dôležité z dôvodu preukázania, kedy k úhrade došlo (a či nebol platiteľ prípadne v omeškaní).

Kúpa tovaru v obchode

V tomto prípade je potrebné odporúčať úschovu dokladu o kúpe minimálne po dobu trvania záruky. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.  Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

V tomto prípade (ak došlo k priamej platbe za zakúpený tovar) je nepravdepodobné, že by si obchodník vymáhal opätovné zaplatenie kúpnej ceny (i z dôvodu anonymity pri kúpe v obchode). V ostatných prípadoch (napr. už uvedené platby za plyn, elektrinu, káblovú televíziu, platby nájomného a pod.) je dôležité si doklad o úhrade ponechať dlhšie ako 2 roky.

Premlčanie

Nakoľko žiaden právny predpis nestanovuje čas, po ktorý by si platiteľ mal doklad o úhrade ponechať, odporúčame vo všeobecnosti (z pohľadu teoretickej možnosti vymáhania už zaplatenej sumy) uschovať doklady počas plynutia premlčacej lehoty, a krátko po nej.

Ako už bolo uvedené, napr. v prípade, ak inštitúcia, ktorej ste platbu uhradili, túto z akýchkoľvek dôvodov "stratí", môže nastať situácia, že bude túto sumu ako nedoplatok od Vás vymáhať (a to napr. i súdnou cestou). V prípade, ak nedošlo k uplynutiu premlčacej doby, bude na Vás, aby ste preukázali, že platbu ste uhradili. Preto je nutné si doklad o úhrade ponechať.

Po uplynutí premlčacej doby, by ste v prípade súdneho konania mohli vzniesť námietku premlčania, žalobca by tak nebol úspešný.

A prečo odporúčame ponechať si doklad o úhrade aj dlhšie, ako je premlčacia doba? Vysvetlenie je jednoduché. Žalobca musí (aby nedošlo k premlčaniu) počas premlčacej doby žalobu podať na súde. Podľa rýchlosti konania nášho súdnictva však medzi podaním žaloby a jej zaslaním odporcovi (teda spotrebiteľovi – platiteľovi) môže uplynúť aj niekoľko mesiacov.

Premlčacia doba

Jej dĺžka je vo všeobecnosti 3 roky. Je tomu tak napr. v prípade úhrad nájomného, úhrad za služby spojené s užívaním bytu, ako i pri ďalších bežných platbách, akými sú napríklad poplatky za energie, káblovú televíziu, stravovanie a pod.

Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

Práva z prepravy sa premlčujú za jeden rok s výnimkou práv na náhradu škody pri preprave osôb.

Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal, a to musíme zdôrazniť,  čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.

V prípade platieb, ktorých úhrada sa spravuje Obchodným zákonníkom (ide najmä o platby súvisiace s podnikaním, ale napr. i platby vyplývajúce zo zmlúv, v ktorých sa spotrebiteľ dohodol na aplikácii Obchodného zákonníka na zmluvný vzťah) sa premlčacia doba spravuje Obchodným zákonníkom, podľa ktorého je všeobecná premlčacia lehota štvorročná.

Plynutie premlčacej doby

Premlčacia doba v bežných prípadoch, plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Zväčša ide o deň nasledujúci po dni splatnosti danej platby. V praxi to znamená, že inštitúcia, ktorá tvrdí, že Vašu platbu neobdržala, má 3 roky odo dňa splatnosti faktúry na to, aby si zaplatenie požadovanej sumy uplatnila na súde (t. j. musí podať žalobu). Ak by tak spravila neskôr, môžete sa úspešne brániť vznesením námietky premlčania.

Pri právach na plnenie z poistenia začína premlčacia doba plynúť rok po poistnej udalosti.

Opätovne zdôrazňujeme, že čas medzi podaním žaloby na súde, a jej doručením žalovanému môže trvať dlhší čas.

Dátum poslednej zmeny: 18. 4. 2013
Dátum zverejnenia: 18. 4. 2013

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko