Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Advokáti

Občan a štát

Do nepríjemnej situácie, keď musíme vyhľadať právnu pomoc, sa môže dostať každý z nás. Koho vyhľadať, aký je rozdiel medzi právnikom a advokátom?

Vo všeobecnosti je možné povedať, že každý advokát je právnik, avšak nie každý právnik je advokát.

Advokát je osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora a zároveň spĺňa všetky podmienky stanovené v zákone č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 586/2003 Z. z.“), t. j.:

 • je plne spôsobilý na právne úkony,
 • získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike, alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,
 • získal najmenej trojročnú prax ako advokátsky koncipient s minimálnymi obsahovými nárokmi podľa zákona; priebeh praxe sa preukazuje denným výkazom praxe,
 • absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených stavovským predpisom komory,
 • zložil advokátsku skúšku,
 • je bezúhonný a spoľahlivý,
 • nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov alebo disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov,
 • nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov,
 • nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, činnosti člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania rozhoduje komora,
 •  bezodkladne písomne oznámil komore adresu svojho sídla, ktorá musí byť na území Slovenskej republiky
 • splnil ďalšie povinnosti stanovené zákonom č. 586/2003 Z. z. (§ 27 a § 28 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z.)
 • zložil sľub

Zákon č. 586/2003 Z. z. pripúšťa i ďalšie možnosti zápisu do zoznamu advokátov, a to v prípade profesorov a docentov vysokých škôl v odbore právo, ktorí preukážu, že splnili podmienky stanovené týmto zákonom a zároveň doručili písomnú žiadosť a zložili sľub a v prípade osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu usadených euroadvokátov, zložili sľub podľa § 3 ods. 6 zákona č. 586/2003 Z. z., počas troch rokov poskytovali bez podstatného prerušenia na území Slovenskej republiky právne služby podľa tohto zákona a ak tieto právne služby poskytovali v oblasti právneho poriadku Slovenskej republiky.

Podľa súčasnej právnej úpravy môžu na Slovensku pôsobiť okrem "klasických" advokátov aj tzv. euroadvokáti, zahraniční advokáti a medzinárodní advokáti, ak spĺňajú zákonom stanovené podmienky.

Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že pomáhajú uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy klientov (ktorými môžu byť fyzické osoby a právnické osoby) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Advokát ďalej zastupuje klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajuje ich v trestnom konaní, poskytuje právne rady, spisuje listiny o právnych úkonoch, spracúva právne rozbory, spravuje majetok klientov a poskytuje ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu.

Významnou činnosťou advokátov je aj autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti, ktorá spočíva v spísaní takejto zmluvy, zistení totožnosti jej účastníkov a ich zástupcov a posúdení, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a či jej uzavretím nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Bližšie informácie o autorizácii zmlúv o prevode nehnuteľnosti nájdete v agende Kúpa a predaj nehnuteľností. Pre jej zobrazenie kliknite sem https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_kupa-a-predaj-nehnutelnosti11  .

Najlepšie je vyberať si advokáta na odporúčanie niekoho iného, kto už jeho služby využil. Ľudia si môžu vybrať advokáta aj podľa zoznamov. Kompletný zoznam advokátov vedie Slovenská advokátska komora https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie. Ďalej môžete nájsť advokátov i na internete a v telefónnych zoznamoch. Každý potenciálny záujemca, ktorý si nevyberá advokáta na odporúčanie, by si najprv mal urobiť určitý prieskum a následne si vybrať. Ak advokát povie, že chce za zastupovanie v určitej veci vysokú odmenu, má klient právo vyhľadať iného advokáta. Následne môže porovnávať. Advokáta by si ľudia mali vyberať podľa toho, či im vyhovuje svojím naturelom, prístupom k veci, ale aj výškou požadovanej odmeny.

Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Ak k takej dohode nedôjde, patrí advokátovi tarifná odmena. Ak je advokát ustanovený alebo určený z úradnej moci, odmenu mu vo všeobecnosti uhradí štát, advokát tak v danom prípade nemôže požadovať ani prijať od klienta odmenu za právne služby. V súdnych sporoch platí všeobecná zásada, že tomu, kto mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov konania proti účastníkovi, ktorý v spore úspech nemal. Teda ten, kto v spore prehrá, musí zaplatiť aj trovy konania toho, kto vyhral. Súčasťou trov konania sú aj trovy právneho zastúpenia. V niektorých konaniach (rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je), však účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.

Zákon ani vyhláška nestanovujú povinnosť uzavrieť zmluvu s advokátom v písomnej forme, ale táto forma je vhodná. V prípade sporu potom dokazuje, aký bol úmysel strán. Keď sa klient a advokát dohodnú iba ústne, hrozí nebezpečenstvo, že jedna zo strán poprie obsah dohody a potom sa už ťažko dokazuje, na čom sa dohodli.

Vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení, umožňuje dohodnúť sa na zmluvnej odmene (a jej druhu) alebo na tarifnej odmene.

Ak sa nedohodnete, platí tarifná odmena. Súd určí náhradu trov právneho zastúpenia zásadne na základe tarifnej odmeny. Ak ste sa s advokátom dohodli písomne na odmene, povedzme 20 % z majetku, o ktorý sa súdite, a ak vyhráte spor, odmenu mu podľa zmluvy musíte doplatiť, aj keď súd prizná advokátovi len tarifnú odmenu. Advokát je povinný na toto klienta vopred upozorniť. Tarifné odmeny sú stanovené preto, aby súd mal podľa čoho priznať trovy právneho zastúpenia. Je veľa sporov, kedy jeden z účastníkov je úspešný a keby neexistovali tarifné odmeny, tak by súd nemal podľa čoho rozhodovať o trovách právneho zastúpenia. Podľa tarifných odmien sú odmeňovaní aj advokáti za obhajobu ex offo. Alebo keď vám niekto spôsobí škodu tým, že vás zrazil autom a vy si vymáhate náhradu škody. Keď vyhráte, súd vám prizná náhradu trov právneho zastúpenia, ktorú platí ten, kto prehral. Tarifná odmena sa používa aj vtedy, keď sa klient nechce s advokátom dohodnúť na zmluvnej odmene.

Druhou formou odmeny advokáta je zmluvná odmena. Existujú štyri druhy takejto odmeny. Môže sa napríklad určiť podľa hodinovej sadzby, keď zaplatíte dohodnutú sumu za hodinu. Jej maximálna výška nie je stanovená. V takom prípade si advokát vedie evidenciu, v ktorej zapíše, koľko trvalo naštudovanie spisov, koľko pracoval na príprave žaloby, rozprával sa s klientom, koľko trvalo pojednávanie a podobne. Podľa toho potom účtuje klientovi. Pri podielovej odmene sa dohodnú percentá z vymáhaného nároku, ktoré v prípade, že sa spor skončí úspechom, vyplatí klient advokátovi. Podielová odmena je ohraničená maximálnou sumou, a teda jej výška nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania. Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí. Štvrtým druhom zmluvnej odmeny je už vyššie spomenutá tarifná odmena.

Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa. Pre fyzické osoby, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie odmeny advokáta, funguje poskytovanie právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.

Aktuálne tarify advokátov nájdete vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení.

Ak ktokoľvek nie je s výkonom poskytovanej právnej pomoci spokojný, môže napísať sťažnosť adresovanú Slovenskej advokátskej komore. V každej sťažnosti by malo byť uvedené, v čom advokát porušil zákon o advokácii. Ide napríklad o prípady, keď advokát požaduje vyššiu než dohodnutú odmenu, bol na pojednávaní nepripravený alebo nepodal návrh, a tak premlčal klientovi jeho nárok. Komora sťažnosť prešetrí a v prípade zistenia pochybenia uloží advokátovi disciplinárne opatrenie – od napomenutia, cez peňažné pokuty, pozastavenie výkonu advokácie až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.

Dátum poslednej zmeny: 28. 9. 2022
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Súvisiace agendy:

Lokalita

 • Slovensko