Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CUD) orgánu verejnej moci

Žiadosť o sprístupnenie služby Centrálneho úradného doručovania (CUD) orgánu verejnej moci podľa § 31a ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

 

Identifikácia orgánu verejnej moci

 

Kontaktná osoba

 

Zoznam používateľov

 

Informácie k podaniu žiadosti:

Údaje označené hviezdičkou sú povinné na vyplnenie (*)
Adresát žiadosti: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava