Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Krškany

Základné údaje
Ležia v Ipeľskej pahorkatine v rozšírenej doline Sikenice. Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy neolitného sídliska, eneolitného s kanelovanou keramikou a sídliska z ml. doby bronzovej. Obec vznikla v r. 1960 zlúčením obcí Malé a Veľké Krškany.

Malé Krškany: Obec je doložená v r. 1242 (utraque Keresken) ako zem. majetok. V 15. stor. patrila hradu Levice, v 18. stor. rod. Agárdyovcov a i., v 19. stor. rod. Zmeškalovcov., koncom 19. stor. rod. Majláthovcov a Honeczovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. Klas. kaštieľ pochádza z 1. pol. 19. stor.

Veľké Krškany: Obec sa spomína v r. 1242 (utraque Keresken) ako zem. majetok. V 15. stor. patrila hradu Levice, v 18. stor. rod. Kereskényiovcov a i., v r. 1767 rod. Majláthovcov, neskôr rod. Pogányovcov a Ördödiovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom, koncom 19. stor. bola v obci vápenka.

Barok. - klas. kostol sv. Anny pochádza z r. 1777. Barok. kúria bola postavená v 17. stor. a upravená v r. 1767.
M. č.: Malé Krškany, Veľké Krškany.
Späť