Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Šarišský Štiavnik

Základné údaje
Leží v Nízkych Beskydách v nadm. výške okolo 230 m. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v druhej pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1414. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 15 poddanských domov, možno aj pravoslávny kostol. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 7 až 5 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 40 domov a 307 obyv., v r. 1900 bolo 170, v r. 1970 225 obyv. Od 18. do pol. 19. stor. tu boli kúpele. Drevená zvonica aj kostol z r. 1928. V roku 1963 bol daný do prevádzky nový kúpeľný dom v ktorom bola zriadená detská ozdravovňa s 50 pastelmi. Od roku 1960 väčšiu časť poľnohospodárskej pôdy užívalo jednotné roľnícke družstvo, ktoré v roku 1993 zaniklo. V roku 1960 bola vybudovaná a daná do užívania základná 9-ročná škola, predajňa potravín, v roku 1972 kultúrny dom. Obec je elektrifikovaná má vybudovanú verejnú kanalizáciu a čističku odpadových vôd, obecný rozhlas a je s plynofikovaná.
Späť