Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kuraľany

Základné údaje
Ležia na východnom okraji Pohronskej pahorkatiny v plytkej dolinke Kvetnianskeho potoka. Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy neolitného a eneolitného sídliska, halštatského kostrového pohrebiska, ako i laténskeho a veľkomoravského pohrebiska. Písomne sa obec spomína v r. 1223 (Kurol). Do 14. stor. patrila zem. rod. Kuraliovcov, v r. 1330 - 49 ostrihomskému arcibiskupstvu. Po tur. nájazde v 16. stor. spustla. V r. 1612 ju dosídlil správca majetku Juraj Paluška poddanými z Topoľčian a Chynorian. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Na zač. 20. stor. založili gazdovský spolok. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. V katastri obce leží vodná nádrž využívaná na športový rybolov. Obec Kuraľany patrí k tradičným hostiteľom folklórnych festivalov.

Barok. kostol Premenenia Pána z r. 1735 bol postavený na mieste staršieho chrámu, v r. 1927 bol predĺžený o 16 m.

Späť