Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Tehla

Základné údaje
Leží v severnej časti Pohronskej pahorkatiny, na pravom brehu potoka Lyska. Osídlenie lokality dokladajú nálezy eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou, nálezy z doby halštatskej a laténskej, ďalej hrobové nálezy z 10. - 11. stor. Obec sa spomína v 1. pol. 13. stor. (Tvhl), písomne doložená je v r. 1251 (Tuhl). Patrila poddaným kráľ. taverníka, neskôr zem. rodinám, v r. 1390 zemanom zo Šaroviec, od r. 1506 panstvu Levice. V r. 1618 bola poplatná Turkom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Kováčová (osada) sa spomína v r. 1430 (Kowachy).

Klas. kostol (ref.) pochádza z 1. tretiny 19. stor.
Späť