Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Svodín

Základné údaje
Vznikol zlúčením Maďarského a Nemeckého Seldína v r. 1925. Od r. 1948 nesie súčasné meno. Leží na východnom okraji Pohronskej pahorkatiny, 23 km SZ od Štúrova. Južne od obce je vodná nádrž. Prvá zmienka o obci Maďarský Seldín pod menom Scoudou je z r. 1156 keď ho ostrihomský arcibiskup daroval desiatky obce kanonikom ostrihomského kostola. V r. 1242 obec zničili Tatári, v r. 1295 Hont-Pázmányovci. Z r. 1287 existuje zmienka o Ungarice villa Sceudem. V r. 1291 existuje zmienka o dvoch osadách Hungarica a Theutonica villa Sceuden. V 13. stor. boli parciálnymi vlastníkmi Gyulazomborovci a Széchyovci. Trhové právo dostala obec v r. 1427, postupne sa vyvíjala ako mestečko. V r. 1612 vybudovali okolo kostola opevnenie pre vojenskú posádku. V r. 1664 sa označovala ako mesto, ktoré malo 89 domácností, obyvatelia obrábali aj polia vyľudnenej Divy (pozri obec Šarkan). Obec zničili Turci v r. 1685. Na majetku arcibiskupa hospodárili predialisti. Koncom. 19. stor. najväčšie majetky v mestečku vlastnili veľkostatkári F. Funk, K. Koksa, J. Seres a rím. kat. cirkev. Začiatkom 20. stor. bola do prevádzky spustená tehelňa.

Lokalita obce Nemecký Svodín patrila pred jeho vznikom ostrihomskému arcibiskupovi. Vznikol po r. 1242, po tatárskom ničení, osídlením nemeckými kolonizátormi. V r. 1282 sa spomína pod menom villa Sceuden hospitum Theutonica. Kostol sa spomína v r. 1291. Hont-Pázmányovci dedinu zničili v r. 1295. Ostrihomské arcibiskupstvo bolo majiteľom obce až do 19. stor., na pôde hospodárili jeho predialisti. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Prechodom frontu koncom r. 1944 a zač. r. 1945 bola obec značne poškodená, z románskeho kostola sv. Michala archanjela zostali ruiny, poškodený bol aj rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie pochádzajúci z r. 1792 - 99, obnovili ho v r. 1957 - 58. Po 2. sv. vojne z Maďarska presídlilo do obce 136 rodín a 131rodín sa vysťahoval do Maďarska. JRD založili v r. 1950, ŠM vznikli v r. 1955.
Späť