Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Ratnovce

Základné údaje
Obec leží na ľavom brehu Váhu pod západnými svahmi Považského Inovca. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1240 pod názvom Ratun. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zistené už zo staršej doby kamennej. Z obce pochádzajú i nálezy z doby bronzovej a bolo zistené pohrebisko z 9. -10. stor. Medzi pamiatky v obci patrí kostol sv. Margity Antiochijskej z 13. stor. (prestavaný v 18. a 19. stor.). Obec patrí pod farnosť Sokolovce. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom, kamenárstvom a v obci stáli dva mlyny. Dnes dochádzajú za prácou, pracujú i v Piešťanoch a v Hlohovci.
Späť