Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Malachov

Základné údaje
Leží v strednej časti úzkej Malachovskej doliny na východnom úpätí Kremnických vrchov. Potočná radová dedina v údolí Malachovského potoka, pri ceste z Kráľovej do samoty Ortúry. Bývalá osada Dolné Pršany, ktorá sa nachádzala na pravom brehu potoka splynula s obcou. O najstaršom osídlení svedčia niektoré názvy. Veľký a Malý Hrádok-hradisko z mladšej doby kamennej. Východisko do rekreačnej oblasti Suchého vrchu. V roku 1422, po povolaní nemeckých obyvateľov kráľom Belom IV. do banskej oblasti, vznikla banská osada Maleho, v roku 1446 pod názvom Malacho; 1467 Malachov; maď. Malakó. Rovnomenný potok sa spomína už roku 1291. Obec bola v roku 1599 vypálená Turkami. Patrila rodine Barla zo Sásovej,potom rôznym zemanom, najmä Radvanskovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, od 18. stor. povozníctvom, alebo odchádzali na prácu ako sezónni robotníci na Dolnú zem. Na prelome 19. a 20. stor. pracovali v osade Stupy pri výrobe pušného prachu, ktorý povozmi vozili do prístavu Terst. Po 1918 boli zamestnaní v podnikoch v Ban. Bystrici. Po domácky vyrábali drevené náradie. V pol. 20. stor. výroba intarzovaných valašiek. Bohaté svadobné a výročné zvykoslovie, pozoruhodné niektorými úkonmi. Do súčasnosti sa zachovávajú sviatky jari-Fašiangy, pochovávanie basy.

Späť