Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Tupá

Základné údaje
Leží na východnom okraji Ipeľskej pahorkatiny v širokej doline Štiavnice pred ústím do Ipľa. Osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska želiezovskej kultúry, eneolitného s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry, sídlisko germánske z 2. - 3. stor. a staroslovanské z 8. - 10. stor. Písomne sa obec spomína v r. 1332 (Tompa), patrila viacerým zemepánom, od r. 18. stor. rod. Majthényiovcov a Thuránszkovcov, v 19. stor. aj rod. Ivánkovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. V r. 1961 tu bola vybudovaná prečerpávacia stanica ropovodu Družba. Miestna časť Chorvatice je písomne doložená ako obec z r. 1237 - 70 (Huruathy), patrila tunajším zemanom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., v 19. stor. vinohradníctvom. K Tupej bola obec pričlenená v r. 1962.
M. č.: chorvatice, tupá.
Späť