Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Súdovce

Základné údaje
Ležia na juhových. okraji Krupinskej výšiny v doline Veperského potoka. Južnú odlesnenú časť chotára tvorí okraj Ipeľskej pahorkatiny. Názvy obce: 1256 - Zuud; 1773 - Sudowce; maď. Szúd. V r. 1256 ju uhorský panovník Belo IV. daroval služobníkom Zvolenského hradu. V 16. stor. bola poplatná Turkom a rozdelila sa na Dolné, Stredné a Horné Súdovce. Od 18. stor. boli zemepánmi Semberyovci. V r. 1715 mala mlyn, r. 1828 žilo v 16 domoch 200 obyv. Zaoberali sa poľnohosp., vinohradníctvom, ovocinárstvom a dobytkárstvom. Začiatkom 20. stor. patrili do okresu Šahy. Najstaršou pamiatkou sú zrúcaniny klas. kaštieľa zo začiatku 19. stor. V obci účinkoval národný buditeľ Jonáš Čaplovič (1715) - básnik.
Späť