Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Čierny Balog

Základné údaje
Obec sa nachádza vo veporskej časti Slovenského rudohoria v doline Čierneho Hrona. V chotári obce archeologický nález z rozhrania staršej a strednej doby bronzovej (bronzová sekerka) a z tohto obdobia je aj bronzová sekerka z osady Krám. Po vydaní Maximiliánovho lesného poriadku v r. 1565 vznikajú v JV časti chotára Valaská na území Slovenskoľupčianskeho panstva a Brezna drevorubačské komorské osady Balog, Dobroč, Dolina, Fajtov, Krám, Medveďov, Pustô, Vydrovo, Závodie, Latky a Jánošovka. Komplex týchto osád sa nazýval Čiernohorský handel. Obyvatelia mali zvláštne výsady a pracovné vzťahy, pracovali za mzdu a naturálne požitky a mohli si chovať určitý počet kusov dobytka regulovaného komorou. Od konca 18. stor. centrom bol Krám, po r. 1850 Čierny Balog. Kríza v drevárstve ich vháňala v 2. polovici 19. stor. do ťažkého položenia. Koncom 19. a v prvej polovici 20. stor. sa osadníci márne domáhali úprav pomerov, čo malo za následok vypuknutie štrajkov lesných robotníkov a povozníkov (r. 1933, 1936). Po potlačení SNP sa v chotári obcí nachádzali skupiny partizánov, proti ktorým fašisti podnikali trestné výpravy, zavraždili pri nich mnohých obyvateľov a ďalších odvliekli do koncentračných táborov. Po oslobodení bol drevársky priemysel zmodernizovaný. Obyvatelia pracujú v lesnom hospodárstve, poľnohosp. a okolitých závodoch. Začiatkom 20. stor. sa započalo so stavbou úzkokoľajnej lesnej železnice. Prvý úsek Hronec - Čierny Balog bol postavený v r. 1910. Postupne sa postavili odbočky na lesnú správu v Dobroči, Kráme a Osrblí. Rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie je klasicistický z r. 1797 - 1804, upravený v 20. stor. V obci pred Kultúrnym domom sa nachádza pomník padlým v SNP od O. Čičátku a A. Slatinského (r. 1951) a pomník J. Dekreta-Matejovie. V chotári sa nachádza štátna prírodná rezervácia Dobročský prales na 57,42 ha (vyhlásená r. 1913). V Dobroči sa narodil Jozef Dekret-Matejovie (1774 - 1841), priekopník lesníctva na Slovensku.
M. č.: Čierny Balog, Dobroč, Fajtov, Jánošovka, Komov, Krám, Medveďov, Pusté, Vydrovo.
Späť