Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Keť

Základné údaje
Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny a v plytkej úvalinke Kvetnianskeho potoka - prítoku dolného Hrona. V chotári je štud. plocha Rybníky pri Kvetnej (migračná a hniezdna lokalita vodného vtáctva). Písomne sa obec spomína v r. 1295 (Kegyd). V 14. stor. patrila zem. rodinám Divékyovcov a Szöllösyovcov, od 15. stor. ostrihomskému arcibiskupstvu, ktoré tunajšie majetky prenajímalo. Obec trpela tur. nájazdmi. V r. 1938 - 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Obec a jej okolie z hľadiska agroturistiky patrí k zaujímavým oblastiam. Známa je svojimi rybárskymi a poľovnými revírmi.
Späť