Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Bzovík

Základné údaje
Leží na Krupinskej planine v plytkej dolinke potoka Čekovica. Záp. časť chotára je v kotlinkovite rozšírenej doline Krupinica, ostatok na plochých chrbtoch s pahorkatinným až rovinným reliéfom. Názvy obce: 1135 - Bozouk; 1245 - Bozok; 1439 - Kis Bozok; 1773 - Bzowík; maď. Bozók. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1135, kedy tu rod Hunt - Pázmány založil prepozitúru v kláštore premonštrátov v r. 1127 - 1131. Donáciou r.1156 sa stalo strediskom feudálneho panstva Bzovík a postupne najväčším panstvom v Hontianskej župe. R. 1433 Bzovík i prepošstvo zničili husiti. V r. 1553 - 1567 sa prepošstva a panstva zmocnil Žigmund Balassa a prebudoval ho na protitur. pevnosť, po ňom ho do r. 1658 ovládali Fánchyovci, po zrušení rehole ostrihomskému semináru pripadlo od r. 1678 jezuitom. R. 1715 tu zaznamenali 26 poddanských domácností. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. Najst. pamiatkou je zrúcanina premonštrátskeho opátstva a protitur. pevnosti; kláštorný kostol z r.1285, r.1530 - 1546 celý objekt zmenený na got. - renes. pevnosť; rím. kat. kostol z r. 1606; barok. oltár a kamenná krstiteľnica zo 16. stor. a z 18. stor. barokový kríž. Pri zámku je umiestnená kamenná socha sv. Jána Nepomuckého.

Späť