Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Vyškovce nad Ipľom

Základné údaje
Ležia vo východnej časti Podunajskej nížiny na pravom brehu Ipľa. Osídlenie lokality dokladajú nálezy sídlisk a pohrebísk z obdobia neolitu, eneolitu, doby bronzovej, sídlisko z doby halštatskej, laténskej, rím. sídlisko a poklad strieborných mincí (najväčší nález na Slovensku) a slovanské sídlisko z 9. stor. Písomne sa obec spomína v r. 1256 (Wysk), keď tunajší desiatok pripadol ostrihomskej kapitule. V r. 1303 - 12 je doložený hrad. V r. 1234 patrila obec tunajším zemanom, v r. 1256 ju získal Belo IV. výmenou za polovičku Šiah a v r. 1296 ju Ondrej III. daroval rod. Čákovcov. V r. 1347 ju ženbou získal Mikuláš Kóny. V 17. stor. ju vlastnili rod. Koháryovcov, Forgáchovcov, neskôr rod. Eszterházyovcov a gróf Breuner. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a chovom oviec. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec Vyškovce nad Ipľom má výborné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. V jej katastri sa nachádza vodná nádrž s možnosťou rybolovu a v poľovnom revíri obce si na svoje prídu poľovníci. Súčasťou chotára je lokalita rím. tábora a stredovekého hradu.

Barok. kostol sv. Margity antioch. z r. 1700, bol postavený použitím zvyškov got. chrámu zo zač. 14. stor. Neskororen. kaštieľ z konca 17. stor. bol klas. upravený v 2. tretine 19. stor.
M. č.: Nový Dvor, Vyškovce nad Ipľom.
Späť