Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kočín

Koèín - lanèár
Obce Kočín a Lančár (dnes spojené) ležia pri juhovýchodnom okraji Malých Karpát v západnej časti okresu Piešťany, obec Kočín na pravom brehu Kočínskeho potoka. Časť chotára zasahuje do pohoria Malé Karpaty (od r. 1976 CHKO). Obec Kočín sa prvýkrát spomína v listine z r. 1436 pod názvom Kotlyn, obec Lančár v listine z r. 1262 Kuerencher. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zistené z mladšej doby kamennej. Zaujímavým nálezom je hlinený model sýpky (Kočín, ml. doba kamenná). Z chotára spojenej obce pochádzajú i stredoveké nálezy a pekný nález kachlíc zo 16. stor. je z Lančára. V r. 1957 bol vytvorený spoločný Národný Výbor oboch obcí. Zlúčenie obcí Kočín a Lančár bolo uskutočnené vypísaním referenda o zlúčení obcí v r. 1991. Medzi pamiatky v Kočíne patrí zvonica z druhej pol. 18. stor. a klasicistická kaplnka Preblahoslavenej Panny Márie (1868), pomník padlým z 1. sv. vojny (1947). Kostol Nanebovzatia Panny Márie v obci bol postavený až v r. 1995-2000. Veľmi významnou pamiatkou je opevnený lančársky kostol sv. Michala archanjela so zvonicou, postavený na kopci Chríb. V interiéri sú cenné maľby, barokové zariadenie. Prícestné kríže a sochy sú z 18. a 19. stor. Kočín a Šterusy sú filiálkami rim. kat. fary v Lančári. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom, dnes pracujú na poľnohosp. družstve, ale aj dochádzajú za prácou.
M. č.: kočín, lančár.
Späť