Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Jatov

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine 27 km na SZ od Nových Zámkov. Západná močaristá časť je odvodnená Dlhým kanálom. Súčasná obec vznikla v roku 1952 odčlenením majerov Dolný Jatov, Malý Jatov a Čierny vŕšok od Tvrdošoviec. Historické pramene o vzniku obce siahajú do 13. stor. n. l. V r. 1258 Belo IV. daroval Inferiori Iechy (Dolný Jatov) jobagiónom Nitrianskeho hradu. V listine z r. 1295 sa spomína Itou ako hraničný bod so zaniknutou samotou Várkeszi. Vlastníkom Jatova bol od 14. stor. do r. 1464 šľachtický rod Farkašovcov. V r. 1524 bol majetkom Zápoľskovcov. Dolný Jatov v r. 1530 - 1636 patril Thurzovcom. Vymretím po meči prostredníctvom následných rodinných vzťahov v r. 1642 dostali sa pozemky do rúk Esterháziovcom, z ktorých v 2. polovici 18. stor. František postavili kúriu a Michal ju v zač. 19. stor. prestaval v klasicistickom štýle. V r. 1914 Eszterházyovci prenajali panstvo Dolný Jatov Vítovi Slezákovi. Za 1. ČSR sa poľnohosp. robotníci z majerov zúčastnili štrajkov. Po čiastočnej parcelácii pôdy sa tu usídlili kolonisti od Bánoviec nad Bebravou a Prievidze. V r. 1951 vzniklo v obci JRD.
M. č.: Dolný Jatov, Kendereš, Malý Jatov.
Späť