Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Mužla

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na južnom okraji Pohronskej tabule, 10 km Z od Štúrova. Je to hromadná cestná dedina, vytvorená z potočnej radovej dediny. V katastri obce sa nachádzajú chránené územia Čenkovský les s teplomilnou stepnou kvetenou a Čenkovská step. Prvá zmienka o obci Mosula je z r. 1156, keď ostrihomský arcibiskup daroval jej desiatky kanonikom ostrihomského kostola. V r. 1226 - 28 Burunch, syn Simona z dediny Musla vystupoval ako kráľov človek. Kráľ Belo IV. za vernosť v dobe tatárskych výbojov vrátil v r. 1243 zem Chenke (Čenkov) s ostrovom Simonovi Hispano, ktorý ju bol získal ešte za kráľa Ondreja II. (panoval v r. 1205 - 1235). V r. 1257 miestni zemania predali časť svojich zemí ostrihomskému arcibiskupovi. Do 19. stor. bola obec majetkom Ostrihomského arcibiskupstva. V uvedenom 19. stor. k panstvu patrilo mäsiarstvo, bitúnok, tehelňa, krčma a konali sa trhy s dobytkom. V r. 1851 bola napojená na železnicu, vedúcu do Nových Zámkov. Za 1. ČSR sa obyv. zúčastnili štrajkov a hnutia nezamestnaných. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Prechodom frontu v r. 1945 bola obec poškodená. V r. 1947 presídlilo do obce 32 slovenských rodín z Maďarska. Klasicistický rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie z r. 1817 vyhorel, obnovený bol v r. 1862.
M. č.: Čenkov, Jurský Chlm. Malá Mužla, Mužla.

Späť