Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Zalaba

Základné údaje
Leží v južnej časti Ipeľskej pahorkatiny v doline potoka Perec. Osídlenie lokality dokladajú nálezy sídlisk a pohrebísk z obdobia neolitu, eneolitu, doby bronzovej, laténskej a slovanskej sídlisko a pohrebisko z doby veľkomoravskej. Písomne je obec doložená v r. 1349 (Zalaba) ako majetok Mikuláša de Fedemus a jeho syna Ladislava. Od 15. stor. patrila panstvu Levice, v 19. stor. rod. Eszterházyovcov, od r. 1875 rod. Huszárovcov a Pongrácovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec sa vyznačuje zachovalým prírodným prostredím. Obklopuje ju agátový les, v ktorom je možnosť zbierania hríbov, liečivých rastlín, pri prameni s pitnou vodou je vybudovaná oddychová zóna. V posledných rokoch sa výrazne rozvíja cykloturizmus.

K zaujímavostiam obce patrí 110 - ročná čitáreň a pamätná izba spisovateľa Csontosa Vilmosa. Klas. ref. kostol bol postavený ako tolerančný, vežu dostavali v r. 1845.
Späť