Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Ipeľský Sokolec

Základné údaje
Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny na nive a terasách Ipľa. Staršie osídlenie lokality dokladá hradisko čakansko-velatickej kultúry z ml. doby bronzovej, laténske sídlisko a kostrové pohrebisko, ďalej slovanské pohrebisko z doby veľkomoravskej. Písomne je obec doložená v r. 1232 - 37, v r. 1386 sa uvádza pod názvom Sakalos. Vznikla ako osada kráľ. sokoliarov. V r. 1387 ju daroval kráľ Žigmund Ladislavovi zo Šároviec, v r. 1437 zálohoval Žigmundovi Čechovi. V 16. stor. patrila panstvu Levice, v 18. stor. rod. Eszterházyovcov, neskôr rod. Hussárovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom. Od 18. stor. tu bol veľkostatok s chovom plemenných oviec, dobytka a koní. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Obec má výborné podmienky pre rozvoj turizmu a agroturistiky.

Barok. kostol Krista Kráľa zo 17. stor. bol rozšírený v r. 1909. Klas. ev. kostol pochádza z r. 1827. Kaštieľ z 19. stor. bol viackrát prestavaný.

Späť