Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Oravce

Základné údaje
Ležia v juhovýchodnej časti Zvolenskej vrchoviny v doline Ponického potoka. Do severnej časti zasahuje oblasť ponického krasu s mohutným krasovým prameňom Oravská vyvieračka. Ponický potok preteká východnou časťou chotára. Prevažne listnatý les v severnej a juhozápadnej časti chotára. Názvy obce: r. 1557 Orawcze, r. 1687 Orawecz, r. 1773 Oravcze a maď. Oróc. Vznikla asi v 14. stor. na území Vígľašského panstva. V 16. - 17. stor. patrila rodine Palugyayovcov, potom Radvanskovcom. Turecký vplyv v 16. a 17. stor. siahal až sem. Oravce sa poddali Turkom a platili im daň. V 18. a 19. stor. sa obyvatelia zaoberali obchodom s obilím, ktoré nakupovali v Lučenci a Bátovciach a vozili ho na trhy do Ban. Bystrice. Do r. 1905 sa v obci nachádzal vodný mlyn. Obyvatelia odchádzali na sezónne poľnohosp. práce, značné bolo aj vysťahovalectvo do Ameriky. V apríli 1944 boli pri bombardovaní skoro všetky domy poškodené. Ako pamiatka sú v obci zachované zrubové, omazané a obielené domy z 19. stor. so sedlovou strechou, podlomenicou a hálkou.
Späť