Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Dubovany

Základné údaje
Obec leží na styku SV okraja Trnavskej pahorkatiny s považským výbežkom Podunajskej nížiny na pravobrežnej terase Dudváhu. V Zoborskej listine z r. 1113 sa spomína villa Lucinci, priamy predchodca dnešných Dubovian. Obec Horné Dubovany sa prvýkrát spomína v listine z r. 1278 pod názvom Losonc, obec Dolné Dubovany r. 1532 pod názvom Kys Dwbowenka. Najstaršie osídlenie v chotári obce je z mladej a neskorej doby kamennej. V obci bolo zistené aj rozsiahle včasnostredoveké pohrebisko a stredoveké nálezy. Obec Dubovany vznikla zlúčením Horných a Dolných Dubovian r. 1943. Významnejšou pamiatkou v obci je rim. kat. barokový kostol sv. Michala archanjela. Okolo kostola je cintorín, na ktorom sa zachovalo niekoľko kamenných krížov z 18. a 19. stor. Dubovany patria do farského obvodu Veľké Kostoľany. Na hist. pečatiach, ktoré používali Horné Dubovany, bol zobrazený lemeš obrátený hrotom nahor (1701) a na pečati Dolných Dubovian zasa Panna Mária s Ježiškom (1710). Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali len poľnohosp. a chovom dobytka. Dnes v obci sídlia niektoré súkromné firmy a obchody a obyvatelia za prácou dochádzajú.
Späť