Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Veselé

Základné údaje
Obec leží na styku SV okraja Trnavskej pahorkatiny s považským výbežkom Podunajskej nížiny na pravobrežnej terase Dudváhu 12 km juhozápadne od Piešťan. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1310 a 1390 pod názvom Wygwar. Chotár obce bol osídlený už v mladšej dobe kamennej. Významným objavom je kostrové pohrebisko z neskorej doby kamennej a osada opevnená priekopou zo staršej a strednej doby bronzovej (maďarovská kultúra). V r. 1956 bola k Veselému pripojená obec Ťapkové. Významnými pamiatkami v obci sú barokový rim. kat. farský kostol sv. Bartolomeja z 18. stor. (stojí na starších základoch) a fara, pôvodne baroková stavba z 18. stor. Dňa 12. augusta 1847 sa na fare konala schôdzka zakladateľov spolkov striezlivosti. Udalosť pripomína pamätná tabuľa odhalená 8. XII. 1968. Filiálkami farnosti boli Rakovice, Ťapkové a istý čas aj Borovce. Pri kostole stojí pomník padlým 1. svetovej vojny. V obci sa narodil náboženský spisovateľ a básnik J. Zábojník. Cennou pamiatkou je rodný dom biskupa Š. Moyzesa, prvého predsedu Matice slovenskej, ktorý sa tu narodil 24. X. 1797. Je tu umiestnená expozícia venovaná jeho životu a dielu a okrem toho je dom pekným príkladom zachovanej ľudovej architektúry z tejto oblasti. Na cintoríne je kaplnka rodiny Škubličových z 19. stor. V obci sú aj drobné pamiatky - sochy, kríže, zvonica a pomník Štefana Moyzesa od akad. sochára V. Vavra z r. 1971. Zachovali sa dve historické pečatidlá obce (z rokov 1569 a 1738), na ktorých je zobrazený sv. Bartolomej apoštol a mučeník. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vedľajším zamestnaním bolo košikárstvo. Poľnohosp. charakter si obec čiastočne zachovala dodnes. Od 20. stor. sa zamestnávajú aj v priemysle, čo v druhej polovici 20. stor. spôsobilo aj odchod mladých obyvateľov do väčších priemyselných centier.
M. č.: ťapkové, veselé.
Späť