Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Maňa

Základné údaje
Obec vznikla v r. 1962 zlúčením obcí Veľká a Malá Maňa. Leží na styku aluviálnej nivy Žitavy s Pohronskou pahorkatinou, 12 km J od Vrábeľ. Kataster Mane zasahuje do chráneného územia Žitavský luh, ktoré bolo v r. 1994 prekategorizované na PR. Chráni sa v ňom európsky významné vodné a lužné vtáctvo, z ktorých sú najvýznamnejšie chriašteľ bodkovaný, kačica chrapľavá a kaňa močiarna. Od r. 2002 je tu aj náučný chodník. Obec vznikla v r. 1962 zlúčením Malej a Veľkej Mane. Toto územie bolo osídlené už v dobe neolitu, bronzovej a hallštatskej dobe o čom svedčia vykopávky z tohto obdobia. Keltské pohrebisko z 3.-1. stor. p. n. l. patrí k najväčším náleziskám tohto druhu v strednej Európe.

Prvá zmienka o obci Veľká Maňa pod názvom Manya je z r. 1249, kedy časť patrila hradu Hlohovec. Obec bola nakrátko v rukách Matúša Čáka a potom manželky Karla Róberta. Od 13. stor. bola vo vlastníctve Gýmešského panstva, v r. 1386 sa spomína mýtnica. Neskôr patrila Mányayovcom a potom Paluškovcom zo Zlatých Moraviec. V r. 1570 odvádzalo daň Turkom 20 domácností, v r. 1664 bola neobývaná. V 17. stor. v obci mal majetové podiely rád pavlínov. V r. 1719 sa sídlom panstva stala Veľká Maňa, od r. 1735 ju vlastnil Jozef Koller, ktorý ju získal ženbou. Po vymretí Kollerovcov v r. 1798 zdedil panstvo Ján Malonyai z Malých Mlynian. V r. 1822 v obci pracoval mlyn vo vlastníctve ostrihomských predialistov. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. JRD založili v r. 1950.

Prvá zmienka o Malej Mani je z roku 1237, keď Tomáš, syn Ivanku z Jelky, vrátil pozemky obce Mana zemanom z Radavy. V r. 1249 bola majetkom hradu Hlohovec, od 13. stor. patrila Gýmešskému panstvu. V r. 1570 sa spomína dvojkolesový "Benedekov" mlyn na Žitave. V 16. stor. tu hospodárili viacerí zemania. V obci sa nachádzala továreň na škridlu (1905) a spoločnosť na spracovanie hliny (1910). V r. 1938 - 1945 stala sa súčasťou Maďarska. JRD založili v r. 1950. Do oboch častí v r. 1947 presídlilo z Maďarska 38 slovenských rodín. Kultúrnohistorickými pamiatkami obce sú rím. kat. kostol Sedembolestnej Panny Márie z r. 1756, neskorobarok. kaštieľ z r. 1741 - 1742 postavený Fr. Xaver Kollerom vo Veľkej Mani a v Malej Mani klasicistický ref. kostol z r. 1788 a rím. kat. kostol Panny Márie bez veže z r. 1946.
M. č.: Malá Maňa, Veľká Maňa.
Späť