Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Pastovce

Základné údaje
Ležia v Ipeľskej pahorkatine na mokrej pravobrežnej nive Ipľa. Osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska lengyelskej kultúry, eneolitného s kanelovanou keramikou, halštatské a laténske, slovanský žiarový hrob s keramikou pražského typu, ďalej sídlisko a pohrebisko z 11. stor. Vyvinutá obec s právom rybolovu sa písomne spomína v r. 1135 (Paztuh), keď komes Lampert Hunt daroval tunajšiu kúriu premonštrátom v Bzovíku. V 14. stor. patrila obec rod. Paszlóovcov, v r. 1554 hradu Levice. Po tureckých vojnách ju získala rod. Eszterházyovcov, ktorá tu mala majetky do 19. stor. Do r. 1923 bola sídlom slúžnovského úradu. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Vzhľadom na prírodné danosti má obec dobré predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu.

Rom. ref. kostol z 12. stor. bol got. rozšírený v 15. stor. a čiastočne zbarokizovaný koncom 18. stor.

Späť