Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Kamenný Most

Základné údaje
Leží v Ipeľskej pahorkatine, 8 km SZ od Štúrova. Východná časť chotára sa nachádza na mokrej nive Hrona a záp. časť leží na najjužnejšom výbežku Pohronskej pahorkatiny. Prvýkrát sa spomína pod menom Gormoth v r. 1271, keď kráľ Ladislav II. daroval majetky obce Wydových synov Zovardovcom. V r. 1282 sa vlastníkom stalo aj Ostrihomské arcibiskupstvo. Obec bola v r. 1295 a 1311 zničená. V r. 1370 bol majetok Ostrihomskej kapituly spätne potvrdený od pol. 13. stor. V r. 1439 bol potvrdený znovu. V 14. stor. sa parciálnymi vlastníkmi majetkov obce stali Basztéhiovci. V r. 1570 mala obec Kőhid Gyarmat (vtedajší maď. názov) podľa tureckého súpisu 40 domov, z ktorých platili dane. V r. 1625 v chotári obce podpísal cisár Ferdinand II. mierovú zmluvu s Turkami a bethlenovcami. V r. 1664 platilo Turkom daň 90 daňovníkov. Ostrihomská kapitula vlastnila a hospodárila na majetkoch obce až do 20. stor. V r. 1938 - 1945 bola obec súčasťou Maďarska. Počas oslobodzovacích bojov v r. 1945 bola značne zničená. Po 2. svet. vojne sa sem presídlilo z Maďarska 6 slovenských rodín. Z cirkevných majetkov vznikol Štátny majetok, JRD založili v r. 1949. V katastri Kamenného Mosta ležala obec Malá Tata. Spomína sa v r. 1380 ako majetok Ostrihomskej kapituly, zanikla v 17. stor. Kultúrna pamiatka, barokový rím. kat. kostol sv. Maurítia pochádza z r. 1746.

Späť