Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Turá

Základné údaje
Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny na nive dolného Hrona. Osídlenie lokality dokladajú nálezy eneolitného sídliska s kanelovanou keramikou a sídliska maďarovskej kultúry zo st. doby bronzovej. Obec vznikla zlúčením obcí Veľká a Malá Turá v r. 1888.

Veľká Turá: Obec sa spomína v r. 1264 (Ture). V r. 1302 patrila rod. Arsányiovcov, Miskolc - Bésovcov, Simonyovcov a zemanom z Turej, v 16. stor. premonštrátom zo Šiah, rod. Batthyányovcov a i. V r. 1663 obec vyplienili Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., v 18. stor. chovom oviec.

Malá Turá: Obec sa spomína v r. 1411 (Kis Teöre), patrila zemanom zo Šimonovian. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp.

Turá: Za I. ČSR poľnohosp. obec, v r. 1938 - 44 bola pripojená k Maďarsku.

Horné a Dolné Veselé: Obce sa spomínajú v r. 1516 (Wezele utraque), patrili tunajším zemanom, neskôr rod. Kazyovcov a zemanom z Brodzian. Splynuli v pol. 19. stor. K Turej boli už ako jedna obec pričlenené v r. 1899.

Kensi: Obec sa spomína v r. 1327 (Kensi), patrila kláštoru v Klíži.

Neskorobarok. kaplnka najsv. Trojice pochádza z r. 1778.
Späť