Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Čata

Základné údaje
Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny a v južnej časti Ipeľskej pahorkatiny na nízkej pravobrežnej nive a terasách Hrona. Staršie osídlenie lokality potvrdzujú archeologické nálezy sídlisk - neolitného volútovej kultúry, eneolitného s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry zo st. doby bronzovej, halštatské žiarové hroby, sídlisko laténske, rímsko-barbarské a slovanské z doby poveľkomoravskej. Písomne sa obec uvádza v r. 1386 (Chatha), patrila kláštoru paulínov v Máriacsaláde, časť obce benediktínskemu opátstvu v Čajakove. Po zrušení paulínskej rehole pripadla správe verejných základín. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom, za I. ČSR pracovali ako poľnohosp. robotníci na veľkostatkoch a zaoberali sa aj tkáčstvom a košikárstvom. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. V r. 1947 presídlili časť maď. obyvateľov do Maďarska. Miestna časť Gen sa spomína v r. 1245 (Guen, Gen), osada patrila prepoštstvu v Šahách, rod. Hunt - Poznanovcov, neskôr kláštoru v Máriacsaláde.
Späť