Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Jalšovík

Základné údaje
Leží v Krupinskej výšine v plytkej dolinke potoka Jalšovík. Chotár sa rozprestiera v dolinke Jalšovíka na plochých chrbtoch medzi dolinami Čekovca, Jalšovíka a Vrbovky. Názvy obce: Dolný Jalšovík - 1542 - Also Alsok; 1773 - Jalssovik; maď. Alsóalsók. Horný Jalšovík - 1542 - Felsew Alsok; 1578 - Felsev Jalsok; maď. Felsőalsók. Jalšovík - 1902 - Bozók alsók; 1920 - Jalšovík; maď. Alsók. Obec vznikla r. 1902 zlúčením Dolného a Horného Jalšovíka. Dolný Jalšovík - obec doložená z r.1542, patrila panstvu Bzovík. Časť obce vlastnili v 17. stor. Szelényiovci, Boriovci, Balogovci. V r. 1715 mala 16 poddanských domácností, r.1828 žilo v 35 domoch 205 obyv. Zaoberali sa poľnohosp., výšivkárstvom, tkaním plátna a výrobou hustých tzv. hontianskych paličkovaných čipiek. Horný Jalšovík zanikol koncom 16. stor. Začiatkom 19. stor. obnovený ako osada, neskôr ako samostatná obec.
M. č.: Dolný Jalšovík, Horný Jalšovík.
Späť