Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Sklené Teplice

Základné údaje
Obec leží v severozáp. časti Štiavnických vrchov v úzkej doline potoka Teplá. Písomne je doložená v r. 1340 (Topliche), kedy tu malo opátstvo v Hronskom Beňadiku kúriu a mlyn, časť patrila hradnému panstvu Šášov. Skláreň v obci je funkčná od r. 1350. Od 17. stor. bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. Od 17. stor. boli v prevádzke huty na spracovanie striebra. V r. 1786 sa tu konal 1. medzinár. prírod. zjazd, ktorý rokoval o novej metóde amalgamácie, objavenej Ignácom A. Bornom. Odborníci, ktorí sa tu zišli založili Spoločnosť Banských náuk (Societät der Bergbaukunde), ktorej organizácia sa rozšírila do väčšiny európskych štátov. Od 16. stor. sú známe alkalicko - sadrové kúpele s prír. jaskynným parným kúpeľom, v ktorom sa liečia choroby pohybového ústrojenstva a nervové choroby. Obec je vyhľadávaným liečebným a turist. - rekr. strediskom. Zachoval sa tu komplex lieč. a ubytovacích budov, jednotne projektovaných (klas.) z r. 1835 - 1848. Na záp. strane sa zachovali zvyšky základov hradu Teplica, zv. Pustý hrad. Klas. kostol sv. Lukáša bol dostavaný r. 1811, pred ním je umiestnená neskorobarok. socha sv. Jána Nep. z r. 1784. M. č.: Vydrica sa spomína koncom 13. stor., patrila opátstvu v Hronskom Beňadiku, mestu Banská Štiavnica a v r. 1388 panstvu Šášov. Nádejovo je písomne doložené koncom 13. stor. (Nade), ako majetok opátstva v Hronskom Beňadiku.
Späť