Ústredný portál verejnej správy

Informácie o obci

mapa

Starý Hrádok

Základné údaje
Leží v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny na ľavobrežnej nive Hrona. V r. 1239 sa písomne spomínajú dve obce (Oluar iuxta possessionem similiter Oluar vocatam) a to kráľ. a arcibiskupská. V tom istom roku kráľ Belo IV. daroval kráľ. časť ostrihomskému arcibiskupovi. V r. 1342 patrila prepozitúre v Šahách, od r. 1388 panstvu Levice. V 18. stor. tu rod. Eszterházyovcov zaviedla chov oviec a plemenného dobytka. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Zamla sa spomína ako obec v r. 1303 (Zamla), patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. V r. 1828 sa uvádza ako opustená osada. Klas. ref. kostol pochádza z r. 1820.

Späť